Badamyaredit 

          กฟผ.เชื่อมั่นสถานการณ์ก๊าซธรรมชาติแหล่งยาดานา สหภาพเมียนมาร์ หยุดผลิตก๊าซธรรมชาติ 20-23 กุมภาพันธ์ 2559 ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้า เนื่องจากอยู่ในช่วงวันมาฆบูชา ซึ่งมีความต้องการใช้ไฟฟ้าต่ำ แต่เพื่อความไม่ประมาท กฟผ.ได้เตรียมมาตรการรองรับเต็มที่ พร้อมรณรงค์ขอความร่วมมือคนไทยลดการใช้ไฟฟ้าเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้า

20160209 01

          นายสุธน บุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้มีหนังสือแจ้งให้ กฟผ.ทราบถึงแผนการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานา ประเทศสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อเชื่อมต่อแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติบาดัมยาร์ (Badamyar) ซึ่งเป็นหลุมผลิตก๊าซธรรมชาติใหม่ของแหล่งยาดานา ทำให้ก๊าซธรรมชาติที่ส่งมาจากประเทศสหภาพเมียนมาร์ หายไปทั้งหมดวันละประมาณ 1,100 ล้านลูกบาศก์ต่อฟุต ส่งผลกระทบต่อโรงไฟฟ้าในฝั่งภาคตะวันตกทั้งหมด ได้แก่ โรงไฟฟ้าบริษัท ราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) โรงไฟฟ้าบริษัทราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด โรงไฟฟ้าบริษัทไตรเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด โรงไฟฟ้าพระนครใต้ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือและโรงไฟฟ้าราชบุรีเวิลด์

20160209 02

          กฟผ. ได้เตรียมมาตรการรองรับไว้ คือ ด้านระบบผลิต โดยให้โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือชุดที่ 1 และ 2 เดินเครื่องด้วยก๊าซธรรมชาติจากฝั่งตะวันออก โรงไฟฟ้าพลังความร้อนราชบุรีใช้น้ำมันเตาแทน และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมราชบุรีใช้น้ำมันดีเซลแทนตามความจำเป็น คาดว่าจะใช้น้ำมันเตาประมาณ 22 ล้านลิตรและน้ำมันดีเซลประมาณ 7 ล้านลิตร เพื่อทดแทนก๊าซธรรมชาติที่หยุดจ่ายดังกล่าว สำหรับ ด้านระบบส่ง ได้มีการตรวจสอบสายส่งและอุปกรณ์สำคัญให้พร้อมใช้งานก่อนเริ่มหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติและหยุดการบำรุงรักษาระบบส่งช่วงหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติ

          รองผู้ว่าการระบบส่ง กฟผ. กล่าวเพิ่มเติมว่า จากมาตรการเตรียมพร้อมรับมือข้างต้น กฟผ. ขอให้ความมั่นใจว่าการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติในช่วงดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน อย่างไรก็ตาม กฟผ.ขอความร่วมมือประชาชนช่วยลดการใช้ไฟฟ้าเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าอีกทางหนึ่งด้วย

20160209 06