014.jpg

          เครือข่ายประชาชนในจังหวัดกระบี่ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน สนับสนุนและทวงถามความคืบหน้าโรงไฟฟ้ากระบี่ผ่านผู้ว่าราชการ จ.กระบี่ ยืนยันชุมชนและชาวจังหวัดกระบี่สนับสนุนและต้องการโรงไฟฟ้ากระบี่เพื่อความมั่นคงด้านพลังงานในภาคใต้ มั่นใจการทำงานของ กฟผ. ทั้งขั้นตอนการผลิตไฟฟ้าและการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมชุมชนและสังคมของ กฟผ. ในส่วนของ กฟผ.พร้อมที่จะให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย

20160224 M01 01

          วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 08.30 น. ณ บริเวณตลาดเหนือคลอง อ. เหนือคลอง จ.กระบี่ กลุ่มเครือข่ายประชาชนในจังหวัดกระบี่ ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนรอบโรงไฟฟ้ากระบี่ จำนวนกว่า 150 นำโดย นายอนันต์ สันหาด กำนันตำบลคลองขนาน อ. เหนือคลอง จ.กระบี่ นายไพโรจน์ บุตรเผียนประธานเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและป่าชายเลน. ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง นายกิจจา ทองทิพย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.ปกาสัย อ. เหนือคลอง และนายเที่ยง บุญเลิศ ประชมรมชมรมผู้อาวุโสฯ จ.กระบี่ ได้รวมตัวกันถือป้ายและเดินรณรงค์สนับสนุนโรงไฟฟ้ากระบี่ในบริเวณตลาดเหนือคลอง ก่อนที่จะนำขบวนเดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดกระบี่ เพื่อยืนหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อทวงถามความคืบหน้าถึงหนังสือสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้ากระบี่ที่เครือข่ายประชาชนในจังหวัดกระบี่ยื่นไปเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ผ่านนายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

          นายอนันต์ สันหาด กำนันตำบลคลองขนาน อ. เหนือคลอง จ.กระบี่ กล่าวว่ากลุ่มเครือข่ายประชาชนในจังหวัดกระบี่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและชุมชนรอบโรงไฟฟ้ากระบี่เห็นด้วยและพร้อมสนับสนุนโรงไฟฟ้ากระบี่ตลอดมา เนื่องจากเห็นความสำคัญของความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของภาคใต้ในอนาคต และชุมชนมีความเชื่อมั่นถึงขั้นตอนการผลิตไฟฟ้าตลอดจนการดูแลสิ่งแวดล้อมชุมชนและสังคม รอบโรงไฟฟ้าตลอดระเวลาที่ผ่านมา การรวมกันในวันนี้เพื่อขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้นำหนังสือทวงถามถึงความคืบหน้าของหนังสือสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้ากระบี่เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ต่อ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

          นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า จะรับหนังสือฉบับนี้เพื่อนำเรียนท่านนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานต่อไป ในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นกลางและรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย และยินดีที่การเดินทางมายืนหนังสื่อในวันนี้เป็นการหันหน้าพูดคุยกันโดยไม่ใช้ความรุนแรง และจะนำการยื่นหนังสือในวันนี้ไปพูดคุยในเวทีการประชุมคณะกรรมการศึกษาการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี่ ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ต่อไป

          ด้านนายชัยยศ หาญอมร หัวหน้าโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่โดยกระบวนการ การมีส่วนร่วมของประชาชน กล่าวว่า ที่ผ่านมาโครงการได้เผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะการดูแลสิ่งแวดล้อม การป้องกันผลกระทบต่อวิถีชีวิต และอาชีพ นอกจากนี้ ยังจะมี กฟผ. ยังมีโครงการส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการพัฒนา สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ในระยะยาว สำหรับ ผู้แทนชุมชนที่มายื่นหนังสือในวันนี้ คงต้องการเห็นการพัฒนาในพื้นที่ ซึ่ง กฟผ. พร้อมจะร่วมมือกับชุมชนกับชุมชนในทุกๆ ด้านต่อไปในอนาคต