random-csr-img03.jpg

          กฟผ. ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานองค์การเกษตรเพื่ออนาคตไทยครั้งที่ 37 โดยนำแปลงสาธิตโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมแสดง ชูผลงานวิจัยการเพาะเลี้ยงไส้เดือนด้วย EM และนวัตกรรมการปลูกผักไร้ดิน (ไฮโดรโปนิกส์ปลอดสารเคมี)

20160301 C01 01

          เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 37 ระหว่างวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา โดยมีนายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการกิจการสังคม รับพระราชทานเข็มที่ระลึกในฐานะหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดงานและเข้าเฝ้าทูลถวายรายงาน

20160301-C01-02

          นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการกิจการสังคม กล่าวว่า กฟผ. รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานประชุมวิชาการระดับชาติ อกท. ในครั้งนี้ สำหรับ กฟผ. มีการจัดทำแปลงสาธิตโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ขนาด 100 ตารางวา ซึ่งมีการแบ่งพื้นที่ใช้สอยเป็น 4 ส่วน คือ การใช้พื้นที่สำหรับเพาะปลูก พืชผักสวนครัวรั้วกินได้ การเลี้ยงสัตว์บก การทำปศุสัตว์ด้วยคอกไข่ไก่แบบปล่อย การเลี้ยงสัตว์น้ำ บ่อกบ บ่อปลา และการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการแสดงบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ การทำฮอร์โมนผลไม้ เป็นต้น

20160301 C01 03

          นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดโครงการชีววิถีฯ ระดับประเทศ ประจำปี 2558 ซึ่งรางวัลชนะเลิศประเภทสิ่งประดิษฐ์ ได้แก่ ชุดปลูกผักไร้ดิน โดยใช้น้ำจากบ่อเลี้ยงปลาที่ใช้จุลินทรีย์ในการเพิ่มประสิทธิภาพ มีคอกไก่บนบ่อปลาและนำน้ำจากบ่อปลามาปลูกผักไร้ดิน (ไฮโดรโปนิกส์ปลอดสารเคมี) ส่วนประเภทงานวิจัย ได้แก่ การเลี้ยงไส้เดือนดินด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ และประเภทนวัตกรรม ได้แก่ การทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้

          ในโอกาสนี้ กฟผ. ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์และแจกจุลินทรีย์ขยาย วันละ 200 ขวด ให้แก่ผู้มาร่วมงานอีกด้วย

20160301 C01 04

          อนึ่ง โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นโครงการที่ กฟผ. รับสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมสืบสานพระราชปณิธานในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2542 เป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเกื้อกูลกันและกัน ระหว่างธรรมชาติและการดำรงชีวิตของมนุษย์ รู้จักนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มาพัฒนาเพื่อใช้เลี้ยงปากท้องอย่างปลอดมลภาวะ ไม่ก่อหนี้สิน ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น โครงการนี้จึงช่วยนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนท้ายที่สุด โดย กฟผ. ได้ลงนามความร่วมมือกับสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในการดำเนินโครงการชีววิถีฯ มาตั้งแต่ปี 2546 มีวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ 92 แห่ง ซึ่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ เป็นวิทยาลัยหนึ่งในความร่วมมือ กฟผ. จึงได้นำโครงการชีววิถีฯ มาร่วมแสดงผลงานด้วย