random-csr-img04.jpg

20160302 C01 00 re

          โรงไฟฟ้า กฟผ. 7 แห่ง มุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้รับใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และมาตรฐาน ISO 14064-1 ตามมาตรฐานไทยและสากล การันตีความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจก ที่ปล่อยจากการดำเนินงานตามภารกิจหลักขององค์กร นำไปสู่การหาแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อไป

20160302-C01-01

          นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานในพิธีรับใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และ ISO 14064-1 โรงไฟฟ้าของ กฟผ. ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และผู้บริหาร บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น ประเทศไทย มอบใบรับรองตามมาตรฐานไทย และใบรับรองตามมาตรฐานสากลให้กับโรงไฟฟ้า กฟผ. 7 แห่ง ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช สำนักงานกลาง กฟผ. นนทบุรี

          นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ กล่าวว่า โครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และมาตรฐาน ISO 14064-1 ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก ดำเนินงานสำเร็จโดยโรงไฟฟ้า กฟผ. 7 แห่ง ได้แก่
1) โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
2) โรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
3) โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จังหวัดสมุทรปราการ
4) โรงไฟฟ้าวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5) โรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา
6) โรงไฟฟ้าน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น และ
7) โรงไฟฟ้ากระบี่ จังหวัดกระบี่
          โดยโรงไฟฟ้าทั้ง 7 แห่ง ได้ดำเนินงานตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ ข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจก และได้ขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรตามมาตรฐานไทย จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกแล้วเสร็จ และได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO14064-1 จากบูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น ประเทศไทย ทั้งนี้เกิดจากความมุ่งมั่นของ กฟผ. ทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ รวมถึงได้รับความร่วมมือจากองค์กรภายนอก เป็นการทำงานแบบบูรณาการสู่ความสำเร็จอย่างแท้จริง

20160302 C01 02

          “การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. เป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์ภาคสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ กฟผ. ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 หรือ COP21 ที่ประเทศฝรั่งเศส เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมาย จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 20-25 จากระดับที่คาดว่าประเทศไทยจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 2573 จำนวน 555 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ดังนั้น ไทยจะต้องลดการปล่อยลงให้ได้ 111-139 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ภายในปี 2573 ด้วยเหตุนี้โครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และมาตรฐาน ISO 14064-1 ที่ กฟผ. ดำเนินการ นับเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ” ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าว

          การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร เป็นวิธีการหนึ่งในการแสดงข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการดำเนินงานขององค์กร อาทิ การใช้เชื้อเพลิง การใช้ไฟฟ้า การจัดการของเสีย และการขนส่ง วัดออกมาในรูปตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจนำไปขายเป็นคาร์บอนเครดิตได้ ส่วนมาตรฐาน ISO14064-1 เป็นการแสดงถึงการได้รับการรับรองตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการออกแบบ การพัฒนา การจัดการ การจัดทำรายงาน และการยืนยันความถูกต้องของการจัดทำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสขององค์กรในการเปิดเผยข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการดำเนินงานตามภารกิจหลักขององค์กร ซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

20160302-C01-03

          พิธีรับใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และใบรับรอง ISO14064-1 ของโรงไฟฟ้า กฟผ. 7 แห่ง ในครั้งนี้ เป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นของ กฟผ. ในการดำเนินกิจการโดยรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้า และการเจริญเติบโตเชิงเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อมุ่งสู่การดำเนินงานในระดับ Global Top Quartile ซึ่งการติดตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคผลิตไฟฟ้า เป็นกิจกรรมที่ กฟผ. ให้ความสำคัญอย่างมากเพื่อส่งเสริมให้เกิดเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ ซึ่งจะทำให้เกิดความยั่งยืนของการดำเนินงานของ กฟผ. ที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต