random-csr-img05.jpg

          ปฏิทินตั้งโต๊ะ กฟผ. ประจำปี 2559 ชุดความสุขที่สมดุล ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทจรรโลงสังคมและสภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน จากองคมนตรี ในงานมอบรางวัลและนิทรรศการปฏิทินดีเด่น รางวัลสุริยศศิธร ครั้งที่ 36 ประจำปี 2559

20160302 C02 01

          เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 นายประมุข ชวลี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์การ – สารสนเทศและการผลิตสื่อ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะทำงานจัดทำปฏิทินและปฏิทินสมุดบันทึก กฟผ. ประจำปี 2559 เป็นผู้แทน กฟผ. เข้ารับรางวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่น ชนิดปฏิทินตั้งโต๊ะ ประเภทจรรโลงสังคมและสภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน จาก ฯพณฯ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานในพิธีมอบรางวัลและนิทรรศการปฏิทินดีเด่น รางวัลสุริยศศิธร ครั้งที่ 36 ประจำปี 2559 จัดโดย สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม 1 อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์

          นายอภินันท์ จันทรังษี นายกสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดการประกวดปฏิทินดีเด่น รางวัลสุริยศศิธร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 เป็นต้นมา วัตถุประสงค์ของการจัดประกวดปฏิทินเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการผลิตปฏิทินมีคุณค่าต่อประชาชน และต่อสังคม อีกทั้งยังเป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตปฏิทินในประเทศไทย โดยทำการคัดเลือกปฏิทินดีเด่นเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน เป็นการส่งเสริมรักษา และสนับสนุนให้เกิดความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ในรูปแบบของปฏิทินเพื่อเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของไทย

          สำหรับการจัดประกวดปฏิทินดีเด่น รางวัลสุริยศศิธร ในปีนี้ ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์กิตติคุณ ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติเป็นประธานคณะกรรมการตัดสิน พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก ศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปวัฒนธรรม และผู้แทนจากองค์กรที่สำคัญร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน

          การประกาศผลรางวัล ได้แบ่งตามชนิดของปฏิทิน ประกอบด้วย ปฏิทินแขวน ปฏิทินตั้งโต๊ะ และปฏิทินสมุดบันทึก โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ประเภทส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของชาติ ประเภทจรรโลงสังคมและสภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน ประเภททั่วไป พร้อมรางวัลพิเศษประเภทสร้างสรรค์และออกแบบปฏิทินดีเด่น ในปีนี้มีหน่วยงานรัฐ และเอกชนได้ส่งปฏิทินเข้าประกวด จำนวน 75 หน่วยงาน และได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสิน เข้ารับรางวัลครั้งนี้ จำนวน 33 รางวัล

20160302 C02 02

          นายประมุข ชวลี กล่าวว่า กฟผ. ได้เข้ารับรางวัลจากการประกวดปฏิทินดีเด่น รางวัลสุริยศศิธร ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 สำหรับปีนี้ ปฏิทินตั้งโต๊ะของ กฟผ. ประจำปี 2559 ได้รับรางวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่น ประเภทจรรโลงสังคมและสภาวะแวดล้อมในปัจจุบันนั้น จัดทำขึ้นภายใต้แนวคิด “ความสุขที่สมดุล” ความพิเศษ คือ มี 3D Animation ซ่อนอยู่ เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ชื่อ EGAT Calendar ผ่านทาง App Store หรือ Google Play และใช้ EGAT Calendar สแกนที่หน้าปฏิทินประจำปี 2559 ของ กฟผ. หรือสมุดบันทึก เพื่อได้สัมผัสประสบการณ์ความสุขที่สมดุลแบบ 3D นอกจากนี้ ในแต่ละเดือนยังให้แง่คิดและบอกเล่าถึงที่มาที่ไปของแนวคิดหลักในเรื่องความสุขที่สมดุลในแบบ กฟผ. อาทิ เดือนกุมภาพันธ์เป็นเรื่องการให้และรับเพื่อความสุขที่สมดุล โดยเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้และผู้รับ รักษาสิ่งแวดล้อม ใส่ใจสังคม และอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างเกื้อกูล เดือนเมษายนเป็นเรื่องการประหยัดพลังงานเพื่อความสุขที่สมดุล โดยรู้จักใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 เพียงปรับวิธีคิด เปลี่ยนพฤติกรรมก็สามารถช่วยชาติประหยัดไฟ เป็นต้น