random-csr-img01.jpg

20160308 C01 01

          กฟผ. ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน” ในวันที่ 23-29 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

20160308 C01 02

          นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (อพ.สธ.-กฟผ.) ณ สำนักงานใหญ่ กฟผ. เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์2559 ที่ผ่านมา เพื่อติดตามการเตรียมพร้อมในการร่วมจัดงานกับ อพ.สธ. ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน” ที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 23-29 มีนาคม 2559 ที่จะถึงนี้

          นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า “การจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ในวันที่ 23-29 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นั้น กฟผ. จะนำแสดงไม้เด่น พรรณพืชหายาก และการสาธิตนำพืชพรรณท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น จักสาน ทำอาหาร ทำขนมหวาน ทำน้ำสมุนไพร นอกจากนี้ได้คัดเลือกพรรณไม้หายากจากทุกภาคทั่วประเทศ ที่ กฟผ. อนุรักษ์ไว้ตามแนวพระราชดำริมาจัดแสดง เช่น ต้นย่านางแดง ต้นปลาไหลเผือก ของเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ต้นไผ่ซางนวล ของเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ต้นตะคึก ต้นฝาง ต้นกระพี้จั่น ของเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี ต้นกล้วยเทพพนม พืชวงศ์กลอย ของเขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี ต้นบัวผุด หวายกำพวน สะตอ ของเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต้นทุเรียนน้ำ กล้วยหิน ส้มแขก ของเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา ต้นยางนา ของเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ต้นหมากเม่า ของเขื่อนน้ำพุง จังหวัดสกลนคร ต้นแลนง้อ ของเขื่อนจุฬากรณ์-ห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ ต้นตะแบก ของเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี และการปลูกพืชสมุนไพรห้าระดับ ของโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ ไปทรงเปิดงานในวันที่ 23 มีนาคม 2559 ด้วย ซึ่ง ผู้ว่าการ ให้ความสำคัญกับเอกสารต่างๆ ที่จะทูลเกล้าฯ ถวาย โดยมอบให้ฝ่ายสื่อสารองค์การ (อสอ.) รับผิดชอบดำเนินการให้มีสาระครบถ้วนและสวยงาม”

20160308 C01 03

          นางยุวดี ธงสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า “เป็นอีกวาระหนึ่งที่ กฟผ. โดย ฝ่ายสื่อสารองค์การจะได้มีโอกาสถวายการรับใช้สมเด็จพระเทพฯ จึงได้เตรียมดำเนินการจัดทำเอกสารที่จะนำทูลเกล้าฯ อย่างเต็มที่ให้แล้วเสร็จทันและมีความสวยงามสามารถสื่อสารถึงงานที่ได้ดำเนินการภายใต้โครงการ อพ.สธ.-กฟผ. ในรอบ 10 ปี”

          นอกจากนี้ในที่ประชุมยังมีการรายงานผลการดำเนินงาน "โครงการดำเนินงานของปลูกป่าในป่าปลูก เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” บนพื้นที่ 3,500 ไร่ รอบเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งประกอบด้วย พื้นที่ปกปักพันธุ์กรรมพืช จำนวน 2,939 ไร่ ปลูกพรรณพืชท้องถิ่น พื้นที่ในเขื่อนสิรินธร จำนวน 200 ไร่ ปลูกพรรณพืชสมุนไพรภาคอีสาน และพื้นที่ป่าชุมชน จำนวน 361 ไร่ ปลูกพรรณพืชตามความต้องการของชุมชน ซึ่ง กฟผ. ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดพิธีเปิดโครงการฯ ไปเมื่อวันที่ 2เมษายน 2558 และผลการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.-กฟผ. ในปี 2558 ที่นำพื้นที่ป่ารอบเขื่อนและโรงไฟฟ้าต่างๆ 12 แห่งทั่วประเทศ ที่อยู่ในความดูแลของ กฟผ. มาดำเนินการใน 3 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สามารถสนองพระราชดำริฯ ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้