026.jpg

          กฟผ. ต้อนรับคณะทำงานกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารโลก (World Bank) และให้สัมภาษณ์เพื่อการศึกษาโครงการ ลงทุนของภาครัฐในประเทศไทย ผู้ช่วยผู้ว่าการนโยบาย ผู้ช่วยผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยผู้ว่าการบัญชี และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตอบข้อซักถามเกี่ยวกับโครงการลงทุนของ กฟผ. รายงานความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ รวมถึงปัญหาและอุปสรรค ได้อย่างครบถ้วน

20160308 M01 01

          เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 นายวราวุธ ศิริผล ผู้ช่วยผู้ว่าการนโยบาย นางภาวนา อังคณานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล และนายวันชัย หงส์เชิดชัย ผู้ช่วยผู้ว่าการบัญชี พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากสายงานรองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า และสายงานรองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง เข้าร่วมรับการสัมภาษณ์โดยคณะทำงานกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารโลก (World Bank) ณ ห้องประชุม 201 อาคาร ท.100 สำนักงานใหญ่ กฟผ.

20160308 M01 02

          นายวราวุธ ศิริผล ผู้ช่วยผู้ว่าการนโยบาย กล่าวว่า กฟผ. รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีต้อนรับคณะทำงานกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF และ ธนาคารโลก หรือ World Bank ที่เดินทางมาเพื่อศึกษาโครงการลงทุนของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานได้ดำเนินการศึกษาโครงการลงทุนฯในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2559 กฟผ. ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการสัมภาษณ์ มีความยินดีให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาโครงการฯ

20160308 M01 03

          สำหรับวัตถุประสงค์การสัมภาษณ์ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากกระทรวงการคลังเห็นชอบให้กองทุน IMF และ World Bank เข้ามาศึกษาโครงการลงทุนของภาครัฐในประเทศไทย ซึ่ง กฟผ. ถือเป็นหนึ่งในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ คณะทำงานฯ ได้เข้ามาสัมภาษณ์ กฟผ. ในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ การขออนุมัติแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) โครงการลงทุนของ กฟผ. รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้การก่อสร้างล่าช้าหรือไม่สามารถดำเนินการได้ ปัญหาเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการลงทุนต่อหน่วยงานภายนอก และการดำเนินการตามข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงาน (PA) โดยบรรยากาศในการสัมภาษณ์เป็นไปด้วยความราบรื่น สามารถตอบข้อซักถามในประเด็นสำคัญครบถ้วน สร้างความเข้าใจและความพึงพอใจให้แก่คณะทำงานจาก IMF และ World Bank ได้เป็นอย่างดี