020.jpg

          คณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) เข้าตรวจติดตามผลการให้ความเห็นประกอบโครงการโรงไฟฟ้า ทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 ชื่นชม กฟผ.แม่เมาะ ดำเนินงาน ตามข้อแนะนำและมีการดูแลชุมชนเป็นอย่างดี

20160308 M02 01

          เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 คณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) นำโดย ดร.ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ เข้าติดตามผลการให้ความเห็นประกอบโครงการของคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ในโครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 ของ กฟผ. โดยมีนายสุทธิชัย จูประเสริฐพร ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ นายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-2 และคณะทำงานติดตามการดำเนินงานตามมาตรการ EHIA โรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 ของ กฟผ. ให้การต้อนรับ พร้อมให้ข้อมูลในประเด็นการให้ความเห็นประกอบโครงการของ กอสส. จำนวน 17 ข้อ ซึ่งมีนางสาวเพียงเดือน ขำสีเมฆ หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ในฐานะเลขาคณะทำงานฯ นำเสนอแนวทางที่ กฟผ.แม่เมาะ ปฏิบัติในด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย ด้านสุขภาพ ด้านชุมชน/การสนับสนุนสาธารณูปโภค และด้านการปฏิบัติตามมาตรการ EHIA ณ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

          กอสส. ได้มีข้อแนะนำที่สำคัญ คือ ทิศทางการดูแลสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม (CSR) โดย กฟผ. ได้ชี้แจงว่ากระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าทดแทนฯมีเทคโนโลยีในการกำจัดมลสารที่ดีขึ้น อีกทั้ง กฟผ. ยังได้ดำเนินการตามมาตรการ EHIA อย่างเคร่งครัด ส่วนการดูแลชุมชน กฟผ. ยังออกหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ 54 ครั้งต่อปี ตลอดจนประสานงานด้านสุขภาพกับโรงพยาบาลแม่เมาะ ศูนย์เฝ้าระวังเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมแม่เมาะอยู่เสมอ เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพ ส่วนการทำโครงการ CSR ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนนั้น กฟผ. มีการจัดตั้งกองจิตอาสาเพื่อดูแลทุกหมู่บ้านอย่างทั่วถึง ในหลักการที่ว่า “กฟผ. ชุมชน คนบ้านเดียวกัน” นอกจากนี้ กฟผ. และชุมชน ยังร่วมกันทำแผนที่ทางสังคม (Social Mapping) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลความต้องการของแต่ละชุมชน รวมทั้งมีการสำรวจความต้องการทุกปีเพื่อเป็นข้อมูลนำเข้าในการจัดทำแผนงาน ด้านจิตอาสา ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของชุมชน

20160308 M02 02

          ดร.ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ กรรมการ กอสส. กล่าวว่าจากการได้รับข้อมูลในวันนี้ ขอชื่นชม กฟผ. ที่มีการดำเนินการตามข้อแนะนำเป็นอย่างดี สำหรับข้อเสนอแนะในวันนี้ หาก กฟผ. เห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ขอให้กลับไปพิจารณา กอสส. เองก็ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์เช่นกัน ส่วนตัวรู้สึกภูมิใจแทนชาวบ้านที่ กฟผ. ดูแลทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพ และคุณภาพชีวิตต่างๆ

          สำหรับข้อมูลการแนะนำเพิ่มเติมจาก กอสส. นั้น คณะทำงานติดตามการดำเนินงานตามมาตรการ EHIA โรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 จะนำไปพิจารณาร่วมกันเพื่อเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นแก่ชุมชนต่อไป