random-csr-img00.jpg

          กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ เปิดอบรมฝึกฝนทักษะอาชีพช่างเชื่อมและช่างแอร์ ในโครงการ “คนหัวใจช่าง” ถ่ายทอดทักษะจากช่าง กฟผ.แม่เมาะ ผู้เชี่ยวชาญสู่ประชาชนในพื้นที่ อ.แม่เมาะ เป็นปีแรก มุ่งสร้างแรงงานฝีมือสู่ตลาดแรงงานระดับประเทศและรองรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 (MMRP1) ในอนาคต

20160310 C01 01

          นายนพสิทธิ์ ธีระดนัยพงศ์ ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานเปิดโครงการ “คนหัวใจช่าง” โดยมีนายนิกูล ศิลาสุวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 เป็นผู้กล่าวต้อนรับ นายสุวิทย์ โตธนายานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-1 เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน พร้อมร่วมกันเปิดป้ายสถานที่ฝึกช่างเชื่อมและเชื่อมป้ายเหล็กผสานหัวใจ กฟผ.แม่เมาะ กับชุมชนเข้าด้วยกัน ก่อนจะนำผู้เข้าร่วมโครงการเข้าชมฐานสาธิตงานเชื่อมได้แก่ ฐานหุ่นยนต์เชื่อม เพื่อแสดงลักษณะงานเชื่อมรูปแบบต่างๆ ฐานแสดงทักษะงานเชื่อมชั้นสูงโดยช่างผู้ชำนาญการ พร้อมนำชม สถานที่ฝึกจริงโดยครูฝึกจาก กฟผ.แม่เมาะ โดยมี นายบรรพต ธีระวาส ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ นายคนองเดช ดาวสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ ผู้บริหารจากบริษัท Marubeni Power Systems Corporation บริษัทคู่สัญญา ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ และชุมชน เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 ณ กองโรงงานเหมืองแม่เมาะ กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

20160310 C01 02

          สำหรับโครงการ “คนหัวใจช่าง” จัดขึ้นเพื่อฝึกทักษะงานด้านช่างเชื่อม ช่างแอร์ แก่ประชาชนผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ อ.แม่เมาะ รวม 40 คน โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องฝึกฝนทักษะตลอดระยะเวลา 3 เดือน พร้อมเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรับใบรับรองช่างเชื่อมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อใช้เป็นใบเบิกทางสู่ตลาดแรงงานฝีมือระดับประเทศ ตลอดจนโอกาสในการเข้าทำงานกับบริษัทผู้รับเหมาในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 (MMRP1)

          กฟผ.แม่เมาะ มีเป้าหมายในการก้าวสู่การเป็นองค์กรที่สร้างคุณค่าร่วมกับสังคมและชุมชน (Creating Shared Value) โดยมีโครงการคนหัวใจช่าง เป็นหนึ่งในโครงการตามแผนกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กฟผ.แม่เมาะ ปี 2559-2568 ที่เน้นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและชุมชนในพื้นที่ โดยมุ่งให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ อ.แม่เมาะ ในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปทั้ง 3 ด้านอย่างยั่งยืน