random-csr-img06.jpg

          โครงการห้องเรียนสีเขียว เปิดการสัมมนาประจำปี 2559 รุ่นที่ 1 คณะผู้บริหารและครูจาก 35 โรงเรียน เข้าร่วมการสัมมนา มุ่งขยายผลการดำเนินงานด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จากโรงเรียนสู่ครอบครัวนักเรียน รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคมคาร์บอนต่ำ ลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเป็นรูปธรรม

20160314 C01 01

          นายวีระพงษ์ เอี่ยมวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า-แผนงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้เป็นประธานเปิดงานสัมมนาโครงการห้องเรียนสีเขียว ประจำปี 2559 รุ่นที่ 1 มีผู้บริหารและครูในโครงการห้องเรียนสีเขียวเข้าร่วมจำนวน 95 คน จาก 35 โรงเรียน ซึ่งในปีนี้กำหนดจัดทั้งหมด 7 รุ่น ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ –พฤษภาคม 2559 ณ เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายอมร แก่นสารี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา–ปฏิบัติการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นอย่างดี เมื่อวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2559

          สำหรับเนื้อหาการสัมมนาในปีนี้ มุ่งเน้นการขยายผลการดำเนินงานด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จากโรงเรียนสู่ครอบครัวนักเรียน โดยได้แนะนำและชี้แจงรายละเอียดโครงการประกวดประจำปี 2559 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ “โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานไฟฟ้า” และ “โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน” ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคมคาร์บอนต่ำ ลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเป็นรูปธรรม โดยโรงเรียนให้ความสนใจและสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

20160314 C01 02

          สำหรับกิจกรรมระหว่างการสัมมนา ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ไปศึกษาดูงานชุมชนบ้านถ้ำผึ้ง อบต.ต้นยวน เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้วิธีการใช้งาน “EGAT Carbon Footprint Application” ซึ่งเป็นสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ผู้ใช้งานสามารถศึกษาข้อมูลการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย การเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 และการปล่อย CO2 จากการใช้ไฟฟ้าอีกด้วย

          ท้ายที่สุด การสัมมนาในปีนี้นอกจาก กฟผ. จะเสริมความรู้ที่ทันสมัยให้ผู้เข้าสัมมนาแล้ว ยังเป็นโอกาสดีที่ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่าง กฟผ. กับ โรงเรียนอีกด้วย