028.jpg

          คณะกรรมการปรับปรุงความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า 3 การไฟฟ้า กฟผ. กฟน. และ PEA ร่วมประชุมติดตามและประสานความร่วมมือปรับปรุงความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าทั่วประเทศ ได้ความคืบหน้าในหลายประเด็นที่น่าสนใจ และศึกษาต่อเพื่อความมั่นคงด้านระบบไฟฟ้าของประเทศ

20160315-M02-01

20160315 M02 02

          นายสุธน บุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ครั้งที่ 44 (1/2559) โดยมี นายสาคร พยัคฆเรือง รองผู้ว่าการปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) นายสมพงษ์ พงษ์สกุลรังษี ผู้ช่วยผู้ว่าการบริการระบบจำหน่าย การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และคณะกรรมการปรับปรุงความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าของทั้ง 3 การไฟฟ้า เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้อง 201 สำนักงานใหญ่ กฟผ. เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559

20160315-M02-03

          นายสุธน บุญประสงค์ กล่าวว่า คณะกรรมการปรับปรุงความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า เป็นความร่วมมือระหว่าง กฟผ. กฟน. และ PEA ในการดำเนินภารกิจแก้ไขปัญหาไฟฟ้าตกไฟฟ้าดับของผู้ใช้ไฟฟ้า เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ได้รับบริการด้านพลังงานไฟฟ้าที่มีคุณภาพ มีระบบไฟฟ้าที่มีความมั่นคงและเชื่อถือได้ ซึ่งการดำเนินงานของคณะกรรมการปรับปรุงความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า เป็นการเพิ่มศักยภาพและความมั่นคงของระบบไฟฟ้าที่ 3 การไฟฟ้า ได้ร่วมดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ระหว่างคณะทำงานด้านต่างๆ ได้แก่ คณะทำงานปรับปรุงระบบป้องกัน คณะทำงานด้านมาตรฐานอุปกรณ์และการบำรุงรักษา คณะทำงานประเมินระดับความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ คณะทำงานศึกษาและกำหนดค่าที่เหมาะสมของ Power Quality คณะทำงานความร่วมมือด้านสื่อสารโทรคมนาคม และคณะทำงานความร่วมมือด้านระบบไฟฟ้าแบบ Smart Grid

          ที่ประชุมได้ให้ความสนใจในประเด็น SPI Thailand ว่าเป็นความคิดนอกกรอบที่ดี มีการปรับฐานผู้ใช้ไฟฟ้าให้เป็นมาตรฐานใกล้เคียงกันของ 3 การไฟฟ้า ซึ่งหากตัวเลข SPI มีความถูกต้องจะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี ทั้งด้านการสื่อสารและการให้ความมั่นใจกับผู้ใช้ไฟทุกกลุ่ม

20160315 M02 04

          ด้าน นางยุวดี ธงสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า ในส่วนคณะทำงานประชาสัมพันธ์ของทั้ง 3 การไฟฟ้ามีแนวทางในการร่วมมือกันสื่อสารสร้างความมั่นคง ให้ระบบไฟฟ้าของประเทศ ให้เป็นเอกภาพเดียวกัน โดยในปีที่ผ่านมามีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ร่วมกันเพื่อความเป็นเอกภาพ ทั้งแผ่นพับ สปอตวิทยุ และการสื่อสารผ่าน Social Media รวมถึงการจัดกิจกรรมสื่อสารและประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีและร่วมกันป้องกันปัญหาไฟฟ้าตกไฟฟ้าดับในทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างกว้างขวาง สำหรับในปี 2559 ยังมุ่งสื่อสารเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาระดับการรับรู้ให้กว้างขวางครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม

20160315-M02-05

          คณะกรรมการปรับปรุงความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า กำหนดให้มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานต่างๆ ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งการประชุมครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2559 โดย กฟน. เป็นเจ้าภาพ