ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

CIO

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)

นายบัณฑิต  อัมพรศรีสุภาพ
ผู้ช่วยผู้ว่าการเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทร. +66 (0) 2436 3012
E-mail: bundit.u @ egat.co.th

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ด้านไอซีที ของ กฟผ.
 

วิสัยทัศน์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)

เป็นองค์การชั้นนําในการใช้ไอซีทีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556-2560 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1     การพัฒนากําลังคนด้านไอซีทีและพนักงานให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์ ผลิต และใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน
ยุทธศาสตร์ที่ 2     การบริหารจัดการด้านไอซีทีขององค์การอย่างมีธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 3     การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไอซีที
ยุทธศาสตร์ที่ 4     การใช้ไอซีทีเพื่อสนับสนุนให้เกิดธรรมาภิบาลในการบริหารและการบริการขององค์การ
ยุทธศาสตร์ที่ 5     การใช้ไอซีทีเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน