024.jpg

20160510 P01 01

          กฟผ. ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และสร้างประสบการณ์ ในการพัฒนาศักยภาพการตรวจติดตามสภาพสิ่งแวดล้อม ให้เยาวชนในพื้นที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปตรวจสอบติดตามเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ด้วยตนเอง

20160510-P01-02

          นายทนงรักษ์ แสงวัฒนะชัย ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรมโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการตรวจติดตามสถานภาพสิ่งแวดล้อมให้เยาวชนในพื้นที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะอาจารย์ ร่วมจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมให้กับเยาวชน ระหว่างวันที่ 24 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2559 จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 30 คน รวม 60 คน ณ ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกาะสีชัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

20160510-P01-03

          นายทนงรักษ์ แสงวัฒนะชัย กล่าวว่า กฟผ. ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ที่ กฟผ. เข้าไปดำเนินงาน เพื่อให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีส่วนร่วมในการทำงานกับ กฟผ. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจติดตามด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรชายฝั่งในครั้งนี้ กฟผ. ต้องการให้เยาวชน และประชาชนในพื้นที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา มีความรู้ความเข้าใจ มีประสบการณ์ และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรในท้องถิ่น ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับชุมชนอื่นๆ เพื่อระดมความคิดในการสร้างเครือข่ายและแนวทางในการพัฒนาการทำงานในท้องถิ่น สามารถทำการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินสถานภาพของทรัพยากรในท้องถิ่น และเป็นผู้ดูแลปกป้องผลประโยชน์และทรัพยากรในท้องถิ่นได้ด้วยตนเอง

20160510-P01-04

          รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีสถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิต ที่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ที่มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งเครื่องมือและวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีความยินดีอย่างยิ่งที่ กฟผ. ได้ให้ความไว้วางใจให้สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ เป็นผู้ออกแบบหลักสูตรและจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการตรวจติดตามสถานภาพสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนของอำเภอเทพา จำนวน 60 คน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าอบรมทุกคนจะได้รับความความรู้ ความเข้าใจ มีประสบการณ์ และทักษะการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักวิชาการในการดูแลสิ่งแวดล้อม ทั้งพืช สัตว์ ดิน น้ำ และอากาศ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ ใช้อ้างอิงทางวิชาการได้ และสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรและระบบนิเวศของชุมชนได้อย่างยั่งยืน

20160510-P01-05

          ด้าน นางสาวนูรีย๊ะ ยีกับจี เยาวชนจากพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านป่าโอน ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้ เป็นการอบรมที่ดีมาก ทุกคนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และมีประสบการณ์ในการติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมกับสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันที่เก่าแก่และมีชื่อเสียง จึงมีความภูมิใจและดีใจมาก จะนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน และในอำเภอเทพา ทั้งก่อนและหลังการมีโรงไฟฟ้า และจะนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ชุมชนได้รับรู้และเข้าใจให้มากที่สุดต่อไป