009.jpg

          บอร์ด กฟผ. มีมติเห็นชอบ นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ เข้ารับตำแหน่ง ผู้ว่าการ กฟผ. คนที่ 13 และเป็นผู้ว่าการที่มาจากการสรรหา คนที่ 6 พร้อมเตรียมเสนอกระทรวงการคลังพิจารณาค่าตอบแทน ก่อนนำเสนอกระทรวงพลังงาน รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแล เพื่อนำเสนอ ครม. เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป

    คณะกรรมการ กฟผ. (บอร์ด กฟผ.) ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 (วาระพิเศษ) เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 มีมติเห็นชอบให้ นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการ กฟผ. ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ กฟผ. เสนอสืบแทนนายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 12 มิถุนายน 2559 ทั้งนี้ ในขั้นตอนต่อไป กฟผ. จะต้องนำเสนอกระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแล เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

new governor

    ทั้งนี้ นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ เกิดวันที่ 1 พฤษภาคม 2501 อายุ 58 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับประวัติการทำงานที่สำคัญมีดังนี้ พ.ศ. 2551 ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าบางปะกง พ.ศ. 2554 ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 3 พ.ศ. 2556 รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ และ พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า