022.jpg

          กฟผ. มุ่งสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ และพัฒนางานวิจัยด้านพลังงาน สนับสนุนงานสัมมนา “วิจัยพลังงานสู่การใช้งานจริงอย่างยั่งยืน” เป็นปีที่ 2 หวังเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านพลังงานภายใต้โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. – สกว. และจุดประกายให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าให้กับประเทศ

20160603-M02-01

          เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 นายภัทรพงศ์ เทพา ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะผู้แทนผู้ว่าการ กฟผ. และ รศ. จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุน ทุนวิจัย (สกว.) ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาเรื่อง “วิจัยพลังงานสู่การใช้งานจริงอย่างยั่งยืน ปีที่ 2” ภายใต้แนวคิดความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของไทย ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดย สำนักงานประสานงานโครงการ ร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. – สกว. เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานวิจัยภายใต้โครงการดังกล่าว โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน คณาจารย์ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เข้าร่วมการสัมมนากว่า 250 คน ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ

20160603-M02-02

          นายภัทรพงศ์ เทพา กล่าวว่า กฟผ. เห็นความสำคัญของการทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ในการนำไปพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานไม่ว่าจะเป็น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ พลังงานลม พลังงาน ชีวมวล พลังงานจากเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดและพลังงานนิวเคลียร์ รวมไปถึงเทคโนโลยีที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการประหยัดพลังงานหรือการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากการวิจัยด้านเทคโนโลยีแล้ว การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อให้ได้แนวทางและกลยุทธ์ที่เหมาะสมสำหรับนำไปใช้วางแผนและบริหารจัดการมาตรการต่างๆ ก็มีความสำคัญอย่างมากต่อการทำให้เทคโนโลยีพลังงานที่จะนำมาใช้นั้น มีความเหมาะสม มีความยั่งยืนต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญมีความเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วนในสังคม ดังนั้นการที่จะทำให้งานวิจัยพลังงานไปสู่การใช้งานได้จริงในทางปฏิบัตินั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบูรณาการงานวิจัยเชิงเทคโนโลยีและงานวิจัยเชิงนโยบายที่ครอบคลุมถึงผลกระทบต่อสังคมเข้าด้วยกันและการบูรณาการ งานวิจัยนั้น ก็ต้องอาศัยนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขามาทำงานร่วมกัน

20160603-M02-03

          “กฟผ. และ สกว. ได้เคยร่วมมือกันจัดงานสัมมนาเผยแพร่การดำเนินงานวิจัยไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปีที่แล้ว ดังนั้น จึงได้ร่วมมือจัดงานประชุมสัมมนาครั้งนี้ขึ้นอีกเป็นปีที่ 2 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยต่างๆ ไปสู่ผู้ใช้ประโยชน์ในทุกภาคส่วนของสังคมได้ทราบ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ เพื่อให้งานวิจัยเหล่านี้สามารถนำไปสู่การใช้งานจริงได้ทันต่อสถานการณ์พลังงานทั้งในด้านเทคโนโลยี ด้านสังคมสิ่งแวดล้อม และด้านแผนและนโยบาย ที่ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยปีนี้เน้นสัมมนาหารือกันในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าให้กับประเทศ” นายภัทรพงศ์ กล่าว

          โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สกว. นี้ เป็นความร่วมมือกันระหว่าง กฟผ. และ สกว. โดยมีจุดประสงค์ในการดำเนินงานให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับการผลิต การส่ง และการใช้พลังงานไฟฟ้า ตลอดจนการวิจัยเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องทางด้านพลังงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับการวิจัยและพัฒนาด้านกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

          นับแต่วันลงนามความร่วมมือกัน เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ทางโครงการร่วมฯได้ดำเนินการจัดสรรทุนวิจัยให้แก่ โครงการวิจัยต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น 22 โครงการ แบ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจำนวน 13 โครงการ และโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานจำนวน 9 โครงการ นอกจากนี้ยังมีโครงการที่อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อจัดทำสัญญาอีกจำนวน 5 โครงการ ซึ่งได้อนุมัติงบประมาณไปแล้วรวมทั้งสิ้น 78,773,967 บาท

20160603-M02-04

          สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรม 1) การนำเสนอสรุปผลดำเนินงานของโครงการร่วมฯ กฟผ.-สกว. ที่ผ่านมา 2) การอภิปรายในหัวข้อเรื่อง “แนวทางวิจัยเพื่อพัฒนาพลังงานไฟฟ้าให้มั่นคงอย่างยั่งยืน” ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน ได้แก่ นายภัทรพงศ์ เทพา อจพ. ดร. ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน นายพิชัย ถิ่นสันติสุข จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในโครงการร่วมฯ กฟผ. – สกว. และนายมณฑล วสุวานิช จากมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม และ 3) การประชุมระดมความคิดเห็นของกลุ่มย่อยเรื่อง “การวิจัยพลังงานสู่การใช้งานจริงเพื่อให้ระบบพลังงานไฟฟ้าของไทยมั่นคงและยั่งยืน”