กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ กฟผ. กลุ่มปตท. และภาคีเครือข่าย เฉลิมฉลอง 3 โอกาสสำคัญแห่งปีมหามงคลแด่พ่อและแม่ของแผ่นดิน เปิดโครงการคุ้งบางกะเจ้าเฉลิมพระเกียรติฯ อนุรักษ์ฟื้นฟูวิถีดั้งเดิมและเพิ่มเติมพื้นที่สีเขียวตามโครงการในพระราชดำริฯ

20160610-C01-01

          เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดโครงการคุ้งบางกระเจ้าเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วย นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. นายลลิต ถนอมสิงห์ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ผู้บริหาร กฟผ.และกระทรวงพลังงาน เข้าร่วมงาน โดยมีนายสยาม ศิริมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และชุมชนคุ้งบางกะเจ้าให้การต้อนรับ ณ สวนสุขภาพลัดโพธิ์ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

20160610-C01-02

          พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพลังงาน กล่าวว่า โครงการคุ้งบางกะเจ้าเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นการร่วมมือกันระหว่างกระทรวงพลังงาน กฟผ. ปตท. และภาคีเครือข่าย เพื่อเฉลิมฉลองปีมหามงคลยิ่งของประชาชนชาวไทยระหว่างปี 2559 - 2560 เนื่องใน 3 โอกาสสำคัญ คือ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงพระเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560

20160610-C01-03

20160610-C01-04

          พลเอก อนันตพร กล่าวต่อไปว่า การอนุรักษ์ฟื้นฟูวิถีดั้งเดิมและการพัฒนาพื้นที่สีเขียวของคุ้งบางกะเจ้าจะสำเร็จได้ต้องมีส่วนประกอบหลักสำคัญ 3 สิ่ง คือ จิตอาสา จิตสำนึก และองค์ความรู้ ซึ่งกระทรวงพลังงาน กฟผ. และ ปตท. จะร่วมมือกับภาคีเครือข่ายพร้อมกับชุมชน ดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุ้งบางกะเจ้าตามแนวทางของมูลนิธิชัยพัฒนาใน 3 ด้าน คือ 1) การพัฒนาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ด้วยการฟื้นฟูสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวเพิ่มให้ได้ประมาณ 700 ไร่ และพัฒนาระบบคลองคุ้งบางกะเจ้าระยะทางประมาณ 58 กิโลเมตร 2) การส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชน ด้วยการปรับปรุงท่าเรือต่างๆ เพื่อเชื่อมการเดินเรือระหว่างฝั่งกรุงเทพฯ กับคุ้งบางกะเจ้า เพื่อให้การใช้เส้นทางคมนาคมมีความปลอดภัยและช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งยังปรับปรุงเส้นทางจักรยาน ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์การสัญจร พร้อมป้ายข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ตั้งแต่การพัฒนา ศักยภาพผู้ประกอบการภายในชุมชน ตลอดจนเป็นการสร้างระบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วย และ 3) การจัดการองค์ความรู้ต่างๆ สู่ชุมชน ด้วยการรวบรวมงานวิจัย ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับคุ้งบางกะเจ้าทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม วิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อม มาวิเคราะห์สังเคราะห์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ของคุ้งบางกะเจ้าทั้ง 6 ตำบล เพื่อเผยแพร่เป็นองค์ความรู้ภูมินิเวศชุมชนต่อไป

20160610-C01-05

          ด้านนายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวถึงการดำเนินงานในส่วนของ กฟผ. ว่า ถือเป็นความน่ายินดีที่ กฟผ. ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาชุมชนบางกะเจ้า ซึ่งเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่มีของดีมากมายที่ควรแก่การอนุรักษ์และฟื้นฟูให้มีความโดดเด่น และสามารถดึงดูดผู้มาเยือนได้ โดยในปี 2559 กฟผ. ได้สนับสนุนอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมทั้งติดตั้งระบบ Solar Lamp และ Solar Roof Top ในอาคาร ลานจอดรถ และบริเวณต่างๆ โดยรอบสวนเฉลิมพระเกียรติฯ และในปี 2560 - 2561 จะดำเนินการติดตั้งระบบไฟแสงสว่าง บริเวณเส้นทางจักรยานท่องเที่ยว ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชน พร้อมทั้งจะพิจารณาการดำเนินการศึกษาแผนการฟื้นฟูวิถีเกษตรสวนมะม่วง โดย กฟผ. จะนำโครงการชีววิถี ซึ่งเป็นการทำการเกษตรโดยปราศจากสารเคมีเข้าไปแนะนำแก่เกษตรกรในชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนในการทำการเกษตรต่อไป

20160610-C01-06

20160610-C01-07

20160610-C01-08

          ทั้งนี้ คุ้งบางกะเจ้า หรือที่หลายคนรู้จักในนาม กระเพาะหมู เป็นพื้นที่บริเวณที่มีแม่น้ำเจ้าพระยาตีโค้งรอบจนเกือบจะเป็นเกาะ ซึ่งรวมเอาพื้นที่ 6 ตำบล ของ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ได้แก่ ต.บางกะเจ้า ต.บางน้ำผึ้ง ต.บางกอบัว ต.บางกะสอบ ต.บางยอ และ ต.ทรงคนอง ไว้ด้วยกัน เพื่อจัดทำเป็นพื้นที่อนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรีในปี 2520 เป็นต้นมา ทำให้พื้นที่บริเวณดังกล่าวยังคงความอุดมสมบูรณ์ตามแบบสวนเกษตรดั้งเดิมจนถึงปัจจุบัน และได้รับขนานนามว่าเป็นป่าเมืองกรุง โดยในปี 2540 นิตยสารไทม์เอเชีย (Time Asia) ฉบับ Best of Asia 07 ยกย่องให้บางกะเจ้าเป็นปอดกลางเมืองที่ดีที่สุดในเอเชีย (The Best Urban Oasis) และที่นี่ยังมีชื่อเสียงในการเป็นสถานที่ปั่นจักรยานท่องเที่ยวอีกด้วย การร่วมมือของทั้ง 3 หน่วยงานและภาคีเครือข่ายของกระทรวงพลังงานในการดำเนินโครงการคุ้งบางกะเจ้าเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งนี้ ถือเป็นการสนองแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้คุ้งบางกะเจ้ามีระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีเศรษฐกิจเข้มแข็ง เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ