035.jpg

          กฟผ. จัดงานวันสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปี 2559 “กฟผ. ลดร้อน รักษ์โลก” รณรงค์ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก พร้อมรับมอบต้นแบบรถยนต์ไฟฟ้าจาก สวทช. เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนารถยนต์ประหยัดพลังงาน ลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกต่อไปในอนาคต

p 20160603 02 p01

    วันนี้ (3 มิถุนายน 2559) นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สัปดาห์สิ่งแวดล้อม กฟผ. ปี 2559” ณ ห้องประชุมเกษม จาติกวณิช 2 สำนักงานกลาง กฟผ. อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเป็นประธานในพิธีรับมอบต้นแบบรถยนต์ไฟฟ้า จากการดัดแปลงรถยนต์ใช้แล้ว จำนวน 1 คัน โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นผู้ส่งมอบ ณ ลานข้างอาคาร ท.101 สำนักงานกลาง กฟผ. อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมพิธี

p 20160603 02 p02

    นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. เปิดเผยว่า กฟผ. ได้ดำเนินการจัดงาน “สัปดาห์สิ่งแวดล้อม กฟผ.” อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2548 เพื่อให้ทุกหน่วยงานภายในองค์การตระหนักถึงความสำคัญ และการมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. ให้สังคม ชุมชน สถาบันการศึกษา และสาธารณชนรับทราบ โดยงาน “สัปดาห์สิ่งแวดล้อม กฟผ. ปี 2559” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-7 มิถุนายน 2559 ภายใต้แนวคิด “กฟผ. ลดร้อน รักษ์โลก” เพื่อตอบสนองการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อนจากทุกหน่วยงานภายในองค์การ โดย กฟผ. มีเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจก ในปี 2563 จำนวน 4 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ตามเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศที่แสดงเจตจำนงต่อองค์การสหประชาชาติ โดยการพัฒนาโรงไฟฟ้าใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง เพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าปัจจุบัน เพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน สนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและปลูกป่า

p 20160603 02 p03

    สำหรับกิจกรรมสำคัญในปีนี้ กฟผ. ได้ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พัฒนาต้นแบบรถยนต์ไฟฟ้าจากการดัดแปลงรถยนต์ใช้แล้ว ภายใต้ “โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สวทช.” โดยออกแบบชิ้นส่วนหลักของรถยนต์ให้สามารถขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าจากพลังแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle : BEV) นับเป็นรถยนต์พลังงานทางเลือกที่ประหยัดพลังงาน และลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุการเกิดภาวะโลกร้อน ตั้งแต่ปี 2553 ทั้งนี้ ต้นแบบรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงคันดังกล่าว จะถูกดำเนินการทดสอบและเก็บข้อมูลการใช้งานจริงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อนำผลการทดสอบที่ได้มาต่อยอดในการพัฒนาและขยายผลรถยนต์ไฟฟ้าอื่นๆ ต่อไป

    นอกจากนี้ภายในงานจัดให้มีพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ “กฟผ. รักษ์สิ่งแวดล้อม” ให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ที่ส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด และมีการบรรยายในหัวข้อ “กฟผ. กับการจัดการก๊าซเรือนกระจก” โดย นายเชริด กัลยาณมิตร หัวหน้ากองบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ กฟผ. รวมถึงกิจกรรม Talk Show “ลดร้อน รักษ์โลก” โดยนายพิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร (ท๊อป) นักแสดงและพิธีกร ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในสังคมคาร์บอนต่ำ และการจัดแสดงบอร์ดนิทรรศการ เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ.

    ตลอดระยะเวลา 47 ปีที่ผ่านมา นอกจาก กฟผ. จะดำเนินงานตามภารกิจหลักในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของประเทศแล้ว กฟผ. ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านความรับชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตลอดมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการผลิตไฟฟ้า เพื่อผลักดันให้ กฟผ. เป็นองค์การผู้นำในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน ควบคู่กับการดูแลสังคม ชุมชน และร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวในที่สุด