034.jpg

          30 หน่วยงานจาก กฟผ. เข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ประจำปี 2559 ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติครั้งที่ 30 ภายใต้แนวคิด “แรงงานปลอดภัยสุขภาพอนามัยดีนำประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายของสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน

20160607 1

    เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 นายเศรษฐพล ทองอยู่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย - ความปลอดภัย (ช.อคภ-ภ.) นำคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. จากเขต เขื่อน โรงไฟฟ้า และฝ่ายปฏิบัติการทั่วประเทศ เข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ประจำปี 2559 ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติครั้งที่ 30 ที่ทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานจัดขึ้น ภายใต้แนวคิด “แรงงานปลอดภัยสุขภาพ อนามัยดีนำประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา โดยมีหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนางสาวพรรณี ศรียุทธศักดิ์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้กล่าวรายงาน

20160607 2

    หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวง แรงงาน กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งหวังให้ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องความปลอดภัยนั้น นายกรัฐมนตรีได้มีความห่วงใยและให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย เพื่อให้ประเทศไทยเป็นบ้านเมืองที่มีความปลอดภัย ตามนโยบาย Safety Thailand ซึ่งในปี 2559 นี้ กระทรวงแรงงานได้บูรณาการกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการโครงการ Safety Thailand เพื่อลดการบาดเจ็บ การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมคนทำงานในทุกภาคส่วนของประเทศ ซึ่งจะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ ทุกภาคส่วนต้องตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน ต้องช่วยกันปลูกฝังสำนึกและทัศนคติเรื่องความปลอดภัยให้กับสังคมโดยรวม เริ่มตั้งแต่เด็ก เยาวชน ครอบครัว และในสังคมแรงงาน เกี่ยวกับความมีวินัย ความรับผิดชอบต่อตนเอง สาธารณะและสังคม การเคารพในสิทธิหรือหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น การรู้เท่าทันความเสี่ยงหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นในขณะทำงาน จนฝังเป็นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยซึ่งจะนำประเทศไทยไปสู่สังคมที่มีวัฒนธรรมความปลอดภัยเกิดขึ้น

20160607 3

    นางสาวพรรณี ศรียุทธศักดิ์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 30 ภายใต้แนวคิด “แรงงาน ปลอดภัยสุขภาพอนามัยดีนำประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เป็นการรณรงค์ ส่งเสริม และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน การตระหนักถึงความอันตรายและโรคจากการทำงาน อีกทั้งยังเป็นเวทีถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมไปถึงเพื่อประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น และบุคลากรด้านความปลอดภัยกว่า 589 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สถานประกอบกิจการอื่นๆ ได้ปฏิบัติตาม รวมถึงการลดอัตราการประสบอันตรายและโรคอันเนื่องมาจากการทำงานลงให้มากที่สุด

20160607 4

    นายเศรษฐพล ทองอยู่ ช.อคภ-ภ. กล่าวว่า หน่วยงานของ กฟผ. มีกฎระเบียบการดำเนินงานในเรื่องของความปลอดภัยและได้รับรางวัลสถานประกอบ กิจการต้นแบบดีเด่นสูงสุด 16 ปีซ้อน โดย กฟผ. มีการนำระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (มอก.) และระบบ EGAT SOS เอามาใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน และเนื่องจาก กฟผ. มีวิสัยทัศน์เพื่อก้าวไปสู่การเป็นองค์กรชั้นนำในกิจการไฟฟ้าระดับโลก (Global Top Quartile) ซึ่งทาง อคภ. มีแนวทางและแผนสนับสนุนให้หน่วยงาน สถานประกอบกิจการใน กฟผ. มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้ถูกต้องตามกฎหมายและมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ทุกคนทำงานอย่างมีความสุขโดยอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัย จนนำไปสู่การได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆ ในด้านการเป็นสถานประกอบการด้านความปลอดภัยฯ และเป็นที่ยอมรับของประชาชน ซึ่งการได้รับรางวัลของ กฟผ. นั้น ถือเป็นความภาคภูมิใจของชาว กฟผ. ทุกคน ที่มุ่งมั่นทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ รวมไปถึงการได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารจนทำให้หน่วยงานต่างๆ มีกำลังใจและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จนสามารถคว้ารางวัลดังกล่าวมาครองไว้ได้

DSC 6262. ejpg

     สำหรับหน่วยงานของ กฟผ. ที่เข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ประจำปี 2559 มีดังนี้ รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ต่อเนื่องตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ระดับเพชร จำนวน 3 หน่วยงานได้แก่ 1. โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2. เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 3. เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ต่อเนื่องตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ระดับทอง จำนวน 15 หน่วยงาน ได้แก่ 1. เขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับรางวัลต่อเนื่องสูงสุดของ กฟผ. 16 ปี 2. ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ สำนักงานลำภูรา จังหวัดตรัง 3. ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก 4. โรงไฟฟ้าวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 5. ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 6. เขื่อนท่าทุ่งนา จังหวัดกาญจนบุรี 7. โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จังหวัดสมุทรปราการ 8. เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี 9. ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ สำนักงานนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 10. สำนักงานปฏิบัติการภาคเหนือ สำนักงานฐานปฏิบัติงานจังหวัดลำปาง 11. สำนักงานปฏิบัติการภาคเหนือ สำนักงานเชียงใหม่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ 12. ฝ่ายปฏิบัติการภาคภาคตะวันออก เฉียงเหนือ สำนักงานนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 13. เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก 14. เขื่อนน้ำพุง จังหวัดสกลนคร 15. สถานีไฟฟ้าแรงสูงสกลนคร 1 จังหวัดสกลนคร รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ต่อเนื่องตั้งแต่ 5-9 ปีขึ้นไป ระดับเพชร จำนวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ โรงไฟฟ้ากระบี่ จังหวัดกระบี่ รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ต่อเนื่องตั้งแต่ 5-9 ปีขึ้นไป ระดับทอง จำนวน 4 หน่วยงานได้แก่ 1. สถานีไฟฟ้าแรงสูงอุบลราชธานี 1 จังหวัดอุบลราชธานี 2. เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 3. โรงไฟฟ้าลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 4. โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ต่อเนื่องตั้งแต่ 1-4 ปีขึ้นไป ระดับทอง จำนวน 6 หน่วยงานได้แก่ 1. เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 2. โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา 3. โรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 4. โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จังหวัดนนทบุรี 5. เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 6. โรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา รางวัลคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี 2559 จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ 1. เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก 2. เขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี และ 3. เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น