021.jpg

20160725 P01 01

20160725 P01 02

ตามที่คอลัมน์ “ถูกทุกข้อ” หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ วันที่ 18 กรกฎาคม 2559 ได้นำเสนอจดหมายจาก คุณสากล วิชชุพรรณ์ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับกิจการไฟฟ้าของประเทศไทย ในเรื่องการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. เพื่อรองรับโครงการโรงไฟฟ้าของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด โดยในเนื้อหาได้ระบุว่า คณะกรรมการ กฟผ. (บอร์ด กฟผ.) จะยกมือสนับสนุนกิจการของโรงไฟฟ้าเอกชนอย่างท่วมท้น เนื่องจากผู้บริหารของกระทรวงพลังงานและ กฟผ. เมื่อเกษียณแล้วก็ได้เข้าไปเป็นที่ปรึกษาของบริษัทเอกชน ทำให้มีอิทธิพลสูงต่อรัฐบาล ประกอบกับบอร์ด กฟผ. มีปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธาน ทำให้สนับสนุนความต้องการของกระทรวงพลังงานทุกครั้ง ซึ่งแนวคิดดังกล่าวอาจเกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน กฟผ. จึงขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ ดังนี้

          1. ประเด็น กฟผ. ถูกบังคับจากฝ่ายการเมือง ให้บริหารจัดการองค์กร เช่น การสร้างระบบส่ง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้เอกชนที่เข้าประมูลสร้างโรงไฟฟ้าโดยไม่มีคู่แข่ง

          กฟผ. ขอชี้แจงว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นความจริง ข้อเท็จจริง คือ กฟผ. ไม่เคยได้รับแจ้งจากกระทรวงพลังงาน ว่าจะมีการยกเลิกสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จีฯ หรือไม่ และปัจจุบันสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ยังมีผลใช้บังคับ ซึ่ง กฟผ. จะต้องสร้างสายส่งเพื่อรองรับการรับซื้อไฟฟ้าดังกล่าว หาก กฟผ. ดำเนินการก่อสร้างสายส่งแล้วเสร็จไม่ทัน กฟผ. จะถูกปรับตามสัญญา

          แต่เนื่องจาก คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้สั่งการให้คณะกรรมการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) พิจารณาการประมูลโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จีฯ ที่ชนะการประมูลเมื่อปี 2556 แต่เพียงรายเดียว จำนวน 5,000 เมกะวัตต์ ซึ่งระหว่างการพิจารณานี้ กฟผ. จึงประวิงเวลาการสร้างสายส่งออกไป อย่างไรก็ดี ปัจจุบันยังไม่มีผลสรุปจากคณะกรรมการฯ และการประวิงเวลาไม่สร้างสายส่งเพื่อรองรับโครงการดังกล่าวของ กฟผ. มาถึงจุดที่จะทำให้อาจไม่สามารถสร้างสายส่งทันตามกำหนดได้ กฟผ. จึงได้นำเรื่องหารือ รมว.พลังงาน ซึ่งท่านได้ให้ความเห็นว่า กฟผ. ควรดำเนินการตามขั้นตอนการสร้างสายส่งไปตามปกติ ไม่จำเป็นต้องรอผลจากคณะกรรมการฯ เพื่อป้องกันมิให้ถูกปรับตามสัญญา และทางกระทรวงพลังงานจะพยายามเร่งรัดให้คณะกรรมการฯ สรุปผลโดยเร็ว ดังนั้น ประเด็นที่ว่า กฟผ. ถูกบังคับจากฝ่ายการเมืองให้ดำเนินการสร้างสายส่งเพื่อเอื้อประโยชน์กับบริษัทเอกชน จึงไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด

          สำหรับการก่อสร้างสายส่งดังกล่าวนั้น กฟผ. มีกระบวนการที่ต้องดำเนินการจากนี้อีกหลายขั้นตอน อาทิ ขออนุมัติจากบอร์ด กฟผ. ในการดำเนินการก่อสร้างและการจัดสรรงบประมาณ จัดทำข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง (Term of Reference: TOR) สำรวจเส้นทางก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งสามารถจะยกเลิกการดำเนินการได้ทันทีหากผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ สรุปให้ยกเลิกสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จีฯ

          2. ประเด็นคณะกรรมการ กฟผ. จะสนับสนุนกิจการของโรงไฟฟ้าเอกชนอย่างท่วมท้น เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากอดีตผู้บริหารกระทรวงพลังงานและ กฟผ. ที่ได้เข้าไปดำรงตำแหน่งในบริษัทเอกชน

          กฟผ. ขอชี้แจงว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นความจริง เนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ได้ระบุกระบวนการออกใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าและใบอนุญาตอื่นที่เกี่ยวข้อง ไว้อย่างชัดเจน (เอกสารแนบ) ซึ่งคณะกรรมการ กฟผ. มิได้มีบทบาทในการพิจารณาใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าของบริษัทเอกชนแต่อย่างใด

          นอกจากนี้ การแต่งตั้งคณะกรรมการ กฟผ. เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ยังได้เปิดให้บุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ และกำหนดให้ต้องมีการแต่งตั้งบุคคลจากบัญชีรายชื่อดังกล่าว ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจ ดังนั้น คณะกรรมการ กฟผ. ทุกชุด จึงประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการคลัง เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งทุกท่านล้วนมีความรู้ความจัดเจนเฉพาะในการกำกับ ควบคุม ดูแลการบริหารกิจการ การตัดสินใจ การวางแผนนโยบายและแผนกลยุทธ์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ กฟผ. อย่างมีอิสระจากอิทธิพลจากบุคคลอื่นใด

          ทั้งนี้ กฟผ. ขอยืนยันว่า การดำเนินงานของ กฟผ. ในการควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า รวมถึงการผลิตและจัดส่งไฟฟ้า ได้คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าอย่างดีที่สุด โดยให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ประสิทธิภาพ และต้นทุนการผลิตเป็นสำคัญ

          สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณที่ได้ติดตามและนำเสนอความเคลื่อนไหวของ กฟผ. อย่างต่อเนื่องมา ณ โอกาสนี้ หากท่านมีความประสงค์ที่จะรับทราบข้อมูลในประเด็นใดๆ เพิ่มเติม หรือประสงค์จะส่งข้อมูลให้ กฟผ. ตรวจสอบข้อเท็จจริง กฟผ. จะยินดีเป็นอย่างยิ่ง และหวังว่าท่านจะได้พิจารณาให้ความอนุเคราะห์นำข้อมูลข้างต้นเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบข้อมูลจาก กฟผ. อีกทางหนึ่งด้วย

20160725 P01 03