030.jpg

          กฟผ. เปิดซองราคางานจ้างก่อสร้างท่าเทียบเรือ และระบบสายพานลำเลียงถ่านหิน โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ยืนยันการเปิดซอง ยังไม่มีผลทางกฎหมาย โดยจะออกเอกสารสนองรับราคา เมื่อโครงการฯ ได้รับความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลครบถ้วนแล้ว

20160730 1

    เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 กฟผ. ได้จัดให้มีการเปิดซอง ประกวดราคา (Bid Opening Date) โดยมีนายอรรถพร ชูโต ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล (ช.อวค.) เป็นประธานรับและเปิดซองประกวดราคางานจ้างก่อสร้างท่าเทียบเรือ และระบบสายพานลำเลียงถ่านหิน โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน จังหวัดกระบี่ ณ โถงอาคารประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคาร ท.031 สำนักงานใหญ่ กฟผ. โดยมีนายทนงรักษ์ แสงวัฒนะชัย ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรมโรงไฟฟ้า (ชพฟว.) ได้ร่วมสังเกตการณ์ การเปิดซองประกวดราคา ซึ่งมีรายละเอียดงานดังนี้ งานจ้างก่อสร้างท่าเทียบเรือ สะพานท่าเรือ ระบบสายพานลำเลียงถ่านหินและอุโมงค์สายพานลำเลียงถ่านหิน โดยในวันนี้เป็นการเปิดซองเฉพาะซองด้านราคา หากผู้ยื่นประกวดราคาผ่านคุณสมบัติด้านราคา กฟผ. จะมีการพิจารณาในขั้นตอนต่อไป ซึ่งการยื่นเปิดประกวดราคาในวันนี้ ยังไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายโดย กฟผ. ได้ระบุในเงื่อนไขการสงวนสิทธิ์การออกเอกสารสนองรับราคา (Letter of Intent-LOI) ไว้อย่างชัดเจนว่า จะออกเอกสารสนองรับราคาเมื่อโครงการฯ ได้รับความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด รวมถึงได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการจากรัฐบาลครบถ้วนแล้ว

20160730 2

    สำหรับผู้ยื่นเอกสารประกวดราคา มีจำนวนทั้งสิ้น 4 รายซึ่งต่อจากนี้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะได้ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นเอกสารประกวดราคาตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาต่อไป