005.jpg

          กฟผ. ร่วมกับฐานทัพเรือสงขลา สถานศึกษาในอำเภอเทพา จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน EGAT ENVI CAMP บ้านเราน่าอยู่ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2559 ณ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจด้านพลังงานของประเทศ การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า การดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. ตลอดจนปลูกจิตสำนึกการพัฒนาพลังงาน พัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ให้เยาวชนในพื้นที่อำเภอเทพา จำนวน 60 คน

20160817 P01 01

          วันที่ 17 สิงหาคม 2559 นาวาเอกเทวินทร์ ศิลปชัย เสนาธิการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชน EGAT ENVI CAMP : บ้านเราน่าอยู่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 โดยมีว่าที่พันตรี อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ กฟผ. กล่าวรายงาน นายวีระชัย ยอดเพชร หัวหน้าโครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเพพา ผู้บริหาร กฟผ. คณะนายทหาร และสื่อมวลชน ร่วมพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก ณ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 อ.เมือง จ.สงขลา

20160817 P01 04

          นาวาเอกเทวินทร์ ศิลปชัย เสนาธิการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 กล่าวว่า ขอขอบคุณ กฟผ. และทุกเครือข่ายที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนในพื้นที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจด้านพลังงานไฟฟ้า การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าแก่เยาวชน และเปิดโอกาสให้เยาวชนแสดงออกทางความคิด และแลกเปลี่ยนมุมมองต่อชุมชนร่วมกัน เป็นการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนได้นำความรู้ ที่ได้รับไปต่อยอด และร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาด้านพลังงาน และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนให้เป็นชุมชนน่าอยู่ พร้อมนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้คนในชุมชน เพื่อเป็นกลไกในการผลักดันและส่งเสริมความมั่นคง ด้านพลังงานของประเทศร่วมกับ กฟผ. และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพของชุมชนไปพร้อมกับโครงการโรงไฟฟ้าเทพา

20160817 P01 02

          ว่าที่พันตรี อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา กล่าวว่า กิจกรรมค่ายเยาวชน EGAT ENVI CAMP : บ้านเราน่าอยู่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 จัดขึ้นโดยความร่วมมือของ โรงไฟฟ้าจะนะ โครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา ผู้นำชุมชนในอำเภอเทพา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและเยาวชนจาก 10 โรงเรียนในอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแก่เยาวชนในด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. ความจำเป็นในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าเทพาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อความมั่นคงทางด้านพลังงาน รองรับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ภาคใต้ และการดูแลสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าเทพา ปลูกฝังเยาวชนสำนึกรักบ้านเกิด รู้คุณค่าของพลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตน ผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์ สอดคล้องกับโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. ในการก้าวสู่สังคมและองค์กรสีเขียว ได้แก่ Green Energy Green Food Green Living และ Green Learning โดยมีเยาวชนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จาก 10 โรงเรียน ในอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ที่คัดเลือกจากการเขียนเรียงความในหัวข้อ “น้องคิดว่าจะช่วยดูแลชุมชนของตัวเองให้น่าอยู่ได้อย่างไร” จำนวน 60 คน ร่วมเข้าค่าย

20160817 P01 03

          การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน EGAT ENVI CAMP บ้านเราน่าอยู่ จะเน้นการมีส่วนร่วมของเยาวชน การเรียนรู้ และการทดลอง ด้วยความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน รวมถึงการส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า รวมถึงการนำเสนอผลงานของเยาวชนผ่านกิจกรรม “บ้านเราน่าอยู่” มีการบรรยายภารกิจและการดำเนินงาน ของ กฟผ. มีกิจกรรมฐาน (Walk Rally) 4 ฐาน คือ ฐานพลังงาน เรื่อง สถานการณ์พลังงานในภาคใต้ ระบบไฟฟ้า ระบบส่ง ฐานคุณภาพน้ำ เรื่อง การตรวจวัดคุณภาพน้ำ ฐานปราบขยะ เรื่อง การจัดการขยะ และฐานชีววิถี เรื่อง วิธีการทำน้ำยาเอนกประสงค์ และกิจกรรมทัศนศึกษาภายในฐานทัพเรือสงขลา

          “กฟผ. ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วมจัดค่ายเยาวชนในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เยาวชนทุกคนจะมีความรู้ ความเข้าใจในสถานการณ์พลังงานของประเทศและในภาคใต้ มีความสำนึกรักบ้านเกิด ตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตน พร้อมนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ครอบครัวและบุคคล รอบข้างให้เข้าใจภารกิจ กฟผ. และโครงการโรงไฟฟ้าเทพา ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าสีเขียวที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาควบคู่กับการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล อยู่ร่วมกับชุมชนและเติบโตควบคู่ไปกับชุมชนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน” ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการกล่าวในตอนท้าย