023.jpg

          การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)โรงไฟฟ้าบางปะกง รับรางวัล “หน่วยงานอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำดีเด่น”โรงงานต้นแบบรักษ์น้ำ ประจำปี 2559 จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยโรงไฟฟ้าบางปะกง มุ่งพัฒนาและอนุรักษ์ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของแม่น้ำบางปะกงอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลักของประเทศไทย

Press 20160819 01

    นายคมกฤช กมโลบล ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าบางปะกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้แทน กฟผ. เข้ารับรางวัลการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำดีเด่น จาก ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในพิธีมอบรางวัลการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำดีเยี่ยม และรางวัลการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำดีเด่น “โรงงานต้นแบบรักษ์น้ำ” ประจำปี 2559 ซึ่งมอบให้กับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานตามโครงการอุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์รักษ์แม่น้ำ โดยโรงไฟฟ้าบางปะกง เป็นหนึ่งในหน่วยงานทั่วประเทศ ที่ผ่านการพิจารณาและได้รับรางวัล เมื่อเร็วๆนี้ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

Press 20160819 02

    นายคมกฤช กมโลบล เปิดเผยว่า โรงไฟฟ้าบางปะกงมีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและอนุรักษ์แม่น้ำบางปะกง ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของภาคตะวันออก ประกอบด้วย การดำเนินการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์ปลาอีกง ตามโครงการคืนชีวิตสัตว์น้ำสู่แม่น้ำลำคลอง ตลอดจนยังมีโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การส่งเสริมงานวิจัย เกี่ยวกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของแม่น้ำบางปะกง รวมไปถึงการส่งเสริมพนักงานจิตอาสา ให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้โรงไฟฟ้าบางปะกงสามารถผ่านการพิจารณาและได้รับรางวัลดังกล่าว

    สำหรับพิธีมอบรางวัลฯ ประจำปีนี้ ประกอบด้วยรางวัล 2 ประเภท คือ การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำดีเยี่ยม และการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำดีเด่น โดยปีนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้คัดเลือกโรงงานต้นแบบรักษ์น้ำ จำนวน 6 โรงงาน ซึ่งเป็นโรงงานที่ดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำในระดับดีเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการน้ำแก่โรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ

    โครงการอุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์รักษ์แม่น้ำ ของกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2550 เพื่อกำกับดูแลการระบายน้ำทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทั้งส่งเสริมการผลิตของภาคอุตสาหกรรมทุกระดับให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสะอาดมาใช้ ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึก โดยผสานความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรม ชุมชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ในการดูแลรักษา ป้องกัน เฝ้าระวังปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่ และฟื้นฟูแหล่งน้ำ

    โรงไฟฟ้าบางปะกง ตั้งอยู่ที่ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า มีกำลังผลิตติดตั้งรวม 3,683 เมกะวัตต์ ในการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าบางปะกง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบโรงไฟฟ้า โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ รวมทั้งมีการสำรวจทัศนคติของประชาชนที่อาศัยโดยรอบพื้นที่เพื่อนำข้อคิดเห็นมาปรับปรุงการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าบางปะกงให้อยู่ร่วมกับชุมชนอย่างมีความสุข