011.jpg

          ตามที่ นสพ. ผู้จัดการ online เสนอข่าว “สวดยับ! ศิลปินแห่งชาติ จวก! กฟผ. “มักง่าย-ไร้มารยาท-ไม่มีคุณธรรม” มุ่งโฆษณาชวนเชื่อ “ไม่รู้จักสิทธิของคน” เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 โดยอ้างถึง เฟซบุ๊กมกุฏ อรฤดี ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ปี 2555 ที่กล่าวว่า การนำรูปภาพบ้านของคุณมกุฏ มาพิมพ์ไว้บนเสื้อ เป็นการกระทำที่ไร้มรรยาท รวมทั้งเป็นการบิดเบือนและโฆษณาชวนเชื่อ นั้น

          นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการกิจการสังคม ในฐานะโฆษก กฟผ. กล่าวว่า ความเป็นมาของการจัดทำเสื้อที่มีภาพตึกเก่าเมืองเทพา และข้อความ “เทพา เมืองเก่า คนเอาถ่าน” จัดทำขึ้นในช่วงต้นปี 2558 เพื่อใช้ในกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา โดยการออกแบบเสื้อดังกล่าว เกิดจากแนวคิดของอาสาสมัครเยาวชนในพื้นที่ หรือมัคคุเทศก์พลังงาน ที่ต้องการสื่อถึงความภาคภูมิใจ ในการเป็นเมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานของชุมชนเทพา โดยได้รับอนุญาตจาก Facebook ค น รั ก เ ท พ า ซึ่งเป็น facebook ที่รวบรวมภาพความสวยงาม และวัฒนธรรมท้องถิ่นของอำเภอเทพา ได้โพสต์ไว้เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 เป็นภาพตึกเก่าหัวมุมถนนประธานสุขา ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ทราบภายหลังจากเฟซบุ๊ก มกุฏ อรฤดี ว่า ตึกดังกล่าวเป็นบ้านของคุณมกุฏ

20160819-P01-01

20160819-P01-02

          กฟผ. ขอเรียนชี้แจงว่า การเผยแพร่ข้อมูลโครงการโรงไฟฟ้า เป็นหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการพร้อมๆ กับกระบวนการศึกษาและลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ โดยไม่มีการบิดเบือน หรือโฆษณาชวนเชื่อ ตามที่ระบุแต่อย่างใด รวมทั้งการจัดทำสื่อรูปแบบต่างๆ กฟผ. ยังมุ่งส่งเสริมอัตลักษณ์ และแสดงถึงคุณค่าวัฒนธรรมชุมชน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ อันเป็นแนวทางในการดำเนินงานของ กฟผ. ทุกโครงการ อย่างไรก็ตาม หากการดำเนินการดังกล่าว รวมทั้งการผลิตสื่อต่างๆ เป็นการสร้างความเข้าใจผิด หรือผู้เกี่ยวข้องเห็นว่ามีความไม่เหมาะสม กฟผ. พร้อมรับฟังและชี้แจงข้อเท็จจริง ตลอดจนเคารพในสิทธิส่วนบุคคล โดยจะใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นในการดำเนินงาน และขออภัยคุณมกุฏ อรฤดี มา ณ ที่นี้