สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงผลิตพลังงานไฟฟ้าในระบบของ กฟผ. ปี 2559

ประเภทเชื้อเพลิง สะสมเดือนมกราคม-ธันวาคม 2559
จำนวน (ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง) ร้อยละ
ก๊าซธรรมชาติ
ถ่านหิน
พลังน้ำ
น้ำมันเตา
น้ำมันดีเซล
พลังงานทดแทน
ซื้อต่างประเทศ
124,096.24
43,216.59
14,565.21
766.75
217.75
4,840.70
121.79
66.07
23.01
7.75
0.41
0.12
2.58
0.06
รวม 187,825.03 100.00

สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงผลิตพลังงานไฟฟ้าในระบบของ กฟผ. ปี 2558

ข้อมูล: กองสารสนเทศ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ.