009.jpg

          การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขนานเครื่องโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนทับสะแก ซึ่งประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังผลิต 5 เมกะวัตต์ เข้าระบบจำหน่าย เพื่อความเสริมมั่นคงระบบไฟฟ้าและสนองนโยบายรัฐในการนำพลังงานหมุนเวียนมาผลิตไฟฟ้ามากขึ้น พร้อมติดตามความคืบหน้างานวิจัยและพัฒนาต้นแบบโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ ขนาดกำลังผลิต 500 กิโลวัตต์ งานวิจัยการผลิตไฟฟ้ากังหันลมแกนนอน ขนาด 250 กิโลวัตต์ และอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานโรงไฟฟ้า

    เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 นายรัตนชัย นามวงศ์ รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า (รวพฟ.) เป็นประธานในพิธีขนานเครื่องโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนทับสะแก ซึ่งประกอบด้วย โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังผลิต 5 เมกะวัตต์ เข้าระบบจำหน่าย และติดตามความคืบหน้างานวิจัยและพัฒนาต้นแบบโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ ขนาดกำลังผลิต 500 กิโลวัตต์ และงานวิจัยการผลิตไฟฟ้ากังหันลมแกนนอน ขนาด 250กิโลวัตต์ และอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานโรงไฟฟ้า โดยมีนายศุภชัย ปิตะสุวรรณ ผู้อำนวยการก่อสร้างพลังความร้อน (อกร.) นายไพสิฐ ตัณฑุลพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานพัฒนาโรงไฟฟ้า (อผร.) นายเดชา ศุภศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ (อชค.) นายชูศักดิ์ ธนกุลมาศ หัวหน้าโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนทับสะแก (หก-ทก.) และผู้ปฏิบัติงาน ให้การต้อนรับ ณ โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนทับสะแกตำบลนาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

    นายรัตนชัย นามวงศ์ รวพฟ. กล่าวว่า กฟผ. ได้ดำเนินโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนทับสะแก ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) ของประเทศ เพื่อสนองนโยบายของภาครัฐ ในการนำพลังงานหมุนเวียนมาผลิตไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วย โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังผลิต 5 เมกะวัตต์ งานวิจัยและพัฒนาต้นแบบโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ ขนาดกำลังผลิต 500 กิโลวัตต์ งานวิจัยการผลิตไฟฟ้ากังหันลมแกนนอน ขนาด 250 กิโลวัตต์ และอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานโรงไฟฟ้า

    สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังผลิต 5 เมกะวัตต์ นั้น ประกอบด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 4 ชนิด คือ ชนิดผลึกซิลิคอน (Crystalline Silicon: c-Si) จำนวน 1 เมกะวัตต์ ติดตั้งบนตัวตามดวงอาทิตย์ โดยใช้ระบบติดตามดวงอาทิตย์ที่พัฒนาโดย กฟผ. ซึ่งติดตั้งใช้งานแล้วที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เขื่อนสิรินธรและระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำโดยใช้ระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบถ่วงน้ำหนักด้วยน้ำที่เขื่อนศรีนครินทร์ ผลการใช้งานจากทั้งสองแห่งได้ผลดีตามที่ได้ออกแบบไว้ โครงการนี้จึงเป็นการขยายผลการใช้งานจากผลงานวิจัยของ กฟผ. ชนิดอะมอร์ฟัสซิลิคอน (Amorphous Silicon: a-Si) จำนวน 2 เมกะวัตต์ ชนิดคอปเปอร์ อินเดียม (แกลเลี่ยม)ไดเซเลไนด์ (Copper Indium (Gallium) Di-Selenide: Cl(G)S) จำนวน 1 เมกะวัตต์ และชนิดไมโครคริสตัลไลน์ อะมอร์ฟัสซิลิคอน (Micro Crystalline Amorphous Silicon: µc/a-Si) จำนวน 1 เมกะวัตต์

    ภายหลังจาก รวพฟ. ได้ขนานเครื่องโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนทับสะแก เข้าระบบจำหน่วยแล้ว ได้ร่วมปลูกต้นไม้ และติดตามความคืบหน้างานวิจัยและพัฒนาต้นแบบโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ ขนาดกำลังผลิต 500 กิโลวัตต์ งานวิจัยการผลิตไฟฟ้ากังหันลมแกนนอน ขนาด 250 กิโลวัตต์ และติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานโรงไฟฟ้า