034.jpg

          รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิให้แก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง กฟผ.แม่เมาะ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง มอบโฉนดที่ดินทำกินแก่ราษฎรแม่เมาะ 875 แปลง ที่อพยพจากโครงการขยายกำลังการผลิตของ กฟผ.

          นายบรรพต ธีระวาส ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ.ได้ร่วมมอบเอกสารสิทธิโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จำนวน 875 แปลง โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบเอกสารสิทธิโฉนดที่ดิน พร้อมด้วย นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน นายสมชัย มาเสถียร รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายฉลอง ของเดิม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พลตรี กิตติศักดิ์ แม้นเหมือน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 พันตำรวจเอก ธนกฤต เรือนแก้ว รองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดลําปาง ร่วมพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ กฟผ. แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เมื่อเร็วๆนี้

          การดำเนินงานแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ที่ผ่านมามีราษฎรที่ต้องอพยพจากโครงการขยายเหมืองแม่เมาะ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่จางของ กฟผ. ได้รับมอบเอกสารสิทธิโฉนดที่ดินแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 1,951 แปลง ได้แก่ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าแม่เมาะ” บ้านท่าปะตุ่น - นาแขม จำนวน 1,665 แปลง และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าแม่จาง” (ตอนขุน) บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ จำนวน 286 แปลง และในครั้งนี้เป็นการมอบเอกสารสิทธิโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จาง จำนวนทั้งสิ้น 875 แปลง ซึ่งจากการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิให้แก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ได้มีกฎกระทรวงเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จาง (ตอนขุน) และป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จาง ซึ่งได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการติดตามผลฯ การประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ได้มีมติให้จัดพิธีมอบเอกสารสิทธิโฉนดที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จาง ให้แก่ราษฎรจำนวน 875 แปลง ส่วนที่เหลืออีก 108 แปลง กฟผ.ได้ส่งข้อมูลต่างๆ เช่น รายชื่อราษฎร สิทธิในการรับที่จัดสรร ผังแปลงพื้นที่ ให้กับศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน จ.ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน กรมที่ดิน เรียบร้อยแล้ว พร้อมเร่งประสานงานเพื่อให้สามารถออกโฉนดให้กับราษฎรได้โดยเร็วที่สุด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการเดินสำรวจฯ ในการเข้ารังวัดเพื่อเตรียมออกโฉนดที่ดินในปีงบประมาณ 2560

          “การออกเอกสารสิทธิให้กับราษฎรที่อพยพตามโครงการขยายกำลังการผลิตของ กฟผ. เป็นความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ในรูปของคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิให้แก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองท้องถิ่น ท้องที่ ผู้แทนภาคประชาชน และ กฟผ. ที่ได้ทำงานร่วมกันจนบรรลุเป้าหมาย คือ การมอบเอกสารสิทธิให้กับพี่น้องประชาชนในครั้งนี้ กฟผ. ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนบ้านนาแขมพัฒนา และบ้านเวียงสวรรค์ ด้วยความยินดียิ่ง” นายบรรพต ธีระวาส ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ กล่าวในที่สุด