20160830 A01 01

          นายวัชรา เหมรัชตานันต์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เล่าถึงประสบการณ์การลงทุนด้านพลังงานไฟฟ้าในต่างแดน โดยเฉพาะการเข้าไปพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเงี้ยบ 1 ใน สปป. ลาว ซึ่งไม่ต่างกับการพัฒนาโรงไฟฟ้าในประเทศไทยที่ต้องดูแลเอาใจใส่ สังคม ชุมชน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชาวบ้านยอมรับ

          ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP 2015) ได้กำหนดว่าในระยะเวลา 20 ปี ประเทศไทยจำเป็นต้องรับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศเกือบ 10,000 เมกะวัตต์ ในส่วนนี้ จึงเป็นหน้าที่ของบริษัทฯ ที่จะต้องจัดหาพลังงานไฟฟ้าจากต่างประเทศ เพื่อเสริมพลังงานไฟฟ้าในประเทศให้มั่นคงในราคาที่เหมาะสม สำหรับยุทธศาสตร์ของบริษัทเน้นการลงทุนในประเทศอาเซียน ขณะนี้มีโครงการที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเงี้ยบ 1 ที่แขวงบอลิคำไซย สปป.ลาว ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง 3 ประเทศ คือ ไทย ญี่ปุ่น และ สปป.ลาว มีกำลังผลิต 289 เมกะวัตต์ กำหนดแล้วเสร็จจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ในปี พ.ศ. 2562 โดยไฟฟ้าส่วนใหญ่ส่งกลับมาขายยังประเทศไทย และอีกส่วนหนึ่งส่งขายให้กับ สปป.ลาว

20160830 A01 02

โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเงี้ยบ 1 ใน สปป.ลาว

          “ปัญหาการคัดค้านหรือการไม่เห็นด้วยของคนในพื้นที่ ถือเป็นเรื่องปกติ การหาจุดที่ได้ประโยชน์หรือความพึงพอใจของทั้งสองฝ่ายเป็นเรื่องสำคัญ เราต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด และต้องตอบแทนประเทศที่ไปลงทุนด้วย เช่น การจ้างแรงงานในพื้นที่ หาวิธีลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด และต้องให้คนในพื้นที่เห็นถึงความจริงใจของเรา และไว้เนื้อเชื่อใจ ส่วนปัญหาที่หนักใจที่สุดคือการอพยพโยกย้ายคนที่ส่วนใหญ่เป็นชาวม้ง ต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจ จะเห็นว่าการเรียนรู้วัฒนธรรม วิถีชีวิต รวมถึงประวัติศาสตร์ และกฎหมายของประเทศนั้น ๆ เป็นเรื่องสำคัญในการจะเข้าไปลงทุนหรือทำธุรกิจอะไรก็ตามในต่างแดน” เอ็มดี EGATi เล่า

20160830 A01 03

          นอกเหนือจากการลงทุนใน สปป.ลาวแล้ว บริษัทยังมีโครงการลงทุนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้แก่โครงการกวางจิ 1 ขนาดกำลังผลิตประมาณ 1,200 เมกะวัตต์ ใช้ถ่านหินนำเข้าเป็นเชื้อเพลิง และโครงการลงทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา อีก 1 โครงการด้วย

20160830 A01 04

ที่มา คัดย่อจาก คอลัมน์ Cover Story , EGAT NEWS ฉบับที่ 264 ปักษ์ที่ 2 เดือนกรกฎาคม 2559