004.jpg

          วันนี้ (1 ก.ย.2559) ดร.พณวรรธน์ พงศ์ประยูร ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต ฮัจยีมานิต มุณี ผู้นำทางศาสนา และชาวบ้านจากตำบลต่างๆ ในอำเภอเทพากว่า 200 คนเดินทางไปยื่นหนังสือสนับสนุนการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ที่สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) นอกจากนั้นยังได้เข้าพบและหารือกับ พ.อ.คฑาวุธ ขจรกิตติยุทธ หน.ฝ่ายความมั่นคง ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี และนายพันศักดิ์ เจริญ ผอ.ส่วนประสานมวลชนและองค์กรประชาชน โดยแกนนำ (ดร.พณวรรธน์ พงศ์ประยูร) ได้นำเสนอให้ความมั่นใจกับภาครัฐในการเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน คือ

20160902-P01-01

          1. เรื่องการย้ายถิ่นฐานว่ามีความมั่นใจหรือไม่ที่จะต้องมีการย้ายถิ่นฐานออกจากพื้นที่ ซึ่งกลุ่มยืนยันว่าไม่มีความกังวลใดๆ โดยเห็นว่าชาวบ้านในพื้นที่จะได้มีงานทำ

          2. กรณีมีการปล่อยข่าวว่า หากมีการสร้างโรงไฟฟ้าฯ จะมีการย้ายมัสยิดและกุโบร์ซึ่งกรณีดังกล่าวทาง กฟผ. ได้ดำเนินการชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรมาตลอด ซึ่งคนในชุมชนมุสลิมได้เข้าใจดีแต่มีกลุ่มที่คัดค้านได้นำประเด็นดังกล่าวมาโจมตีคัดค้าน ซึ่งคนในชุมชนมีความมั่นใจว่า จะไม่มีการย้ายมัสยิดและกุโบร์ ตามที่มีการปล่อยข่าวโจมตีของฝ่ายคัดค้าน และชุมชนคาดหวังว่า ภาครัฐจะได้พัฒนามัสยิดให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

          3. กลุ่มฯ ยืนยันว่า โครงการดังกล่าวมีประโยชน์ต่อชุมชนอย่างมาก และขอฝากความหวังไว้กับรัฐบาลชุดนี้เดินหน้าโครงการต่อไป

          4. โครงการดังกล่าวทาง กฟผ. ได้มีการสนับสนุนด้านการศึกษาทางด้านช่างฝีมือให้กับวัยรุ่นในหมู่บ้านเป็นอย่างดี ทำให้วัยรุ่นไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

          5. หากโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินฯเกิดขึ้น กลุ่มเชื่อว่าจะสร้างความมั่นคงในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างแน่นอน

          6. ขอฝากเรื่องดังกล่าวไปยัง นรม. ขอให้เร่งเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าฯดังกล่าวโดยเร็ว เพื่อสนองความต้องการของคนในพื้นที่และต้องการให้ นรม. ลงพื้นที่ อ.เทพา จ.สงขลา เพื่อให้กำลังใจชาวบ้านต่อไปและขอบคุณภาครัฐที่ได้เปิดโอกาสให้กลุ่มได้มาแสดงจุดยืนและความต้องการ โดย พ.อ.คฑาวุธ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณกลุ่มที่เดินทางมาสนับสนุนและให้กำลังใจรัฐบาล ซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าโครงการดังกล่าวจะเกิดขึ้นหรือไม่ พร้อมทั้ง ขอให้กลุ่มเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

20160902-P01-02

20160902-P01-03