031.jpg

          กฟผ. ชี้แจง การจัดทำรายงาน EHIA ในประเด็นต่างๆ ตามที่คณะอนุกรรมกรรมการสิ่งแวดล้อมฯ บางท่าน ตั้งข้อสังเกต โดยหวังให้กระบวนการต่างๆ เดินหน้า จนได้ข้อสรุปที่ทุกฝ่ายยอมรับ

    วันนี้ (7 กันยายน 2559) นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการกิจการสังคม ในฐานะโฆษก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยกรณีที่คณะอนุกรรมการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี่ ภายใต้คณะกรรมการไตรภาคี บางท่านขอลาออก พร้อมทั้งได้ตั้งข้อสังเกตและข้อสงสัย ในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ในหลายประเด็น อาทิ

    การเก็บข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม มีความครบถ้วนและสอบถามประชาชนในพื้นที่หรือไม่ ซึ่งโฆษก กฟผ. กล่าวชี้แจงว่า ในการจัดทำรายงาน EHIA ได้มอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญ คือ บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ร่วมกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เก็บข้อมูลในพื้นที่ทั้งในรัศมี 5 กิโลเมตร และพื้นที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลทั้งภาคสนาม และสอบถามจากบุคคลที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ การดำเนินการดังกล่าว ยังเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนด

    “การตรวจสอบความครบถ้วน ยังมีกระบวนการประกอบด้วย การรับฟังความคิดเห็นประชาชน(ค.3) การพิจารณาของ คชก. องค์กรอิสระ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ที่ผ่านมา มีการตรวจสอบและปรับปรุงเพิ่มเติม ทั้งในกระบวนการจัดทำ ค.3 และการพิจารณาของ คชก.”

    สำหรับ ข้อห่วงใยเรื่องการเก็บข้อมูลพื้นฐานสารโลหะหนักนั้น เป็นเรื่องที่ กฟผ. ได้จัดทำไว้ในรายงาน EHIA ด้วยแล้ว รวมทั้งมีการประเมินการตกสะสมของโลหะหนักในสิ่งมีชีวิตตลอดอายุดำเนินการโรงไฟฟ้า 30 ปี ซึ่งจากการศึกษา ในพื้นที่โครงการพบการสะสมของโลหะหนักน้อยมาก อย่างไรก็ตาม หากมีการพบการสะสมที่ผิดปกติหรือเกินค่ามาตรฐาน กฟผ. จะรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการต่อไปด้วย

    ในประเด็นว่า มีการประเมินผลกระทบต่อพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พื้นที่ชุ่มน้ำปากแม่น้ำกระบี่ และประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของโครงการ หรือไม่นั้น ขอชี้แจงว่า กฟผ. ได้ทำการศึกษาเพิ่มเติม นำเสนอแก่คณะอนุกรรมการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ แล้ว และจะนำเสนอแก่ คชก. เพื่อพิจารณาต่อไป เช่นเดียวกับ เรื่องการก่อสร้างอุโมงค์ขนส่งถ่านหิน ที่เกรงว่า ในการขุดอุโมงค์จะมีการกองดินเลนสูงเท่าตึก 10 ชั้น รวมทั้ง ผลกระทบการขนดินเลนออกจากป่า และการชะล้างพังทลาย นั้น ขอชี้แจงว่า การก่อสร้างอุโมงค์ขนส่งถ่านหิน มีเป้าหมายสำคัญ เพื่อลดผลกระทบต่อป่าชายเลน โดยจะไม่มีการนำดินเลนออกนอกพื้นที่ แต่กระจายถมในพื้นที่โรงไฟฟ้ากระบี่เดิม ซึ่งการก่อสร้างจะไม่มีผลกระทบเช่นเดียวกับการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินในกรุงเทพมหานคร

    โฆษก กฟผ. กล่าวในท้ายที่สุดว่า กฟผ. พร้อมชี้แจงในทุกประเด็นสงสัยต่อคณะกรรมการไตรภาคีทุกชุด ซึ่งตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา ได้ดำเนินการตามข้อเสนอของคณะกรรมการไตรภาคีดังกล่าวมาแล้ว รวมทั้ง การทดลองเดินเรือส่งน้ำมันเพื่อทดสอบความขุ่นของตะกอน เมื่อเร็วๆ นี้ โดยมุ่งหวังให้กระบวนการต่างๆ สามารถเดินหน้า มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน จนได้ข้อสรุป ตามเจตนารมณ์ของนายกรัฐมนตรีในการจัดตั้งไตรภาคี