001.jpg

          การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ สมาพันธ์สื่อสารมวลชนจังหวัดน่าน กลุ่มประชารัฐน่าน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน จัดโครงการ “กล้าดี” มุ่งเน้นเยาวชนมีส่วนร่วมในการช่วยอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำจังหวัดน่าน โดยการคิดและนำเสนอโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมเชิญหน่วยงานต่างๆ ร่วมสนับสนุนโครงการ ในวันเยาวชนแห่งชาติ 2559

          วันนี้ (9 กันยายน 2559) นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการ“กล้าดี” ในงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2559 ของจังหวัดน่าน โดยมีนายสมชาย จินาเกตุ ประธานสมาพันธ์สื่อมวลชนจังหวัดน่าน กล่าวรายงาน นายทินกร พอจิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคม กฟผ. นายอำนวย ธัญญผล หัวหน้าสำนักงานลำปาง กฟผ. พร้อมหน่วยงานงานต่างๆ บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง โรงไฟฟ้าหงสา กลุ่มปิดทองหลังพระ หอการค้าจังหวัดน่าน ครู อาจารย์ และเยาวชน เข้าร่วมงานกว่า 500 คน ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน

          นายทินกร พอจิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคม กฟผ. กล่าวว่า โครงการ “กล้าดี” จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนในจังหวัดน่านได้มีส่วนร่วม ในการช่วยอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ โดยการคิดและนำเสนอโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดน่าน ทั้งนี้มีสถาบันการศึกษาได้รับการคัดเลือกรอบแรก 20 โครงการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ โดยจะคัดเลือก จากเกณฑ์ที่กำหนดคือ มีคุณประโยชน์ต่อชุมชน โดยเฉพาะในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้ สามารถสร้างการมีส่วนร่วมทั้งในโรงเรียน และในชุมชน เป็นโครงการที่ยั่งยืน มีความคิดสร้างสรรค์ และเป็นโครงการที่มีการสื่อสาร สร้างการรับรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งต้องมีศักยภาพสามารถก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดน่าน จำนวน 5 โครงการ ซึ่ง กฟผ. จะสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการโครงการละ 20,000 บาท ส่วนโครงการที่เหลือ กฟผ. ได้เชิญ บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง โรงไฟฟ้าหงสา กลุ่มปิดทองหลังพระ และหอการค้าจังหวัดน่าน มาร่วมสนับสนุน

          ทั้งนี้ 5 โครงการที่ผ่านการคัดเลือก นอกจากจะได้รับเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการแล้ว ยังได้รับรางวัลไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ชุมชนที่ กฟผ. ให้การสนับสนุน ณ โรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมถึงเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการ จะทำการคัดเลือก และจัดลำดับโครงการ เพื่อมอบรางวัลชนะเลิศพร้อมทุนการศึกษา ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และรางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

          อนึ่ง สำหรับพื้นที่จังหวัดน่าน กฟผ. มีจุดเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้าจากแห่งผลิต ที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ แห่งพลังงานเชื่อมโยงความสุขทุกทิศทั่วไทย และแม่น้ำน่านยังเป็นต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ ซึ่ง 45 เปอร์เซ็นต์ของน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามาจากแม่น้ำน่าน กฟผ. จึงได้ดำเนินการปลูกป่าที่จังหวัดน่านอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2537 – ปัจจุบัน เป็นระยะเวลากว่า 22 ปี มีต้นไม้จำนวนกว่า 16,560,000 ต้น ในพื้นที่กว่า 82,800 ไร่ และมีแผนจะดำเนินการปลูกป่าต่อไป ไม่น้อยกว่าปีละ 17,000 ไร่