035.jpg

          กฟผ. รับรางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น และรางวัลนวัตกรรมดีเด่น จากผลงานระบบสั่งการโรงไฟฟ้าอัจฉริยะ ในงานประกาศผลรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2559

20160914 P1 03

    วันนี้ (14 กันยายน 2559) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จัดงานประกาศผลรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น หรือ SOE Award ประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิด ประชารัฐวิสาหกิจ ผนึกพลัง สร้างไทยยั่งยืน โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานพร้อมทั้งมอบรางวัลและนโยบายให้แก่รัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีนายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการ กฟผ. และผู้บริหาร กฟผ. ร่วมงาน ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เอ 2 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

20160914 p1 04

    สำหรับผลการประกาศรางวัลร้ฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2559 ผลปรากฏว่า กฟผ. ได้รับรางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น และ รางวัลนวัตกรรมดีเด่น จากผลงาน ระบบสั่งการโรงไฟฟ้าอัจฉริยะ (Intelligent Generation Controller) ทั้งนี้ เมื่อปี 2558 กฟผ. ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น 1 รางวัล ในประเภทนวัตกรรมดีเด่น จากผลงาน เครื่องปรับแนวสายพานส่งถ่านลิกไนต์ เหมืองแม่เมาะ

 20160904 p1 04