random-csr-img05.jpg

กฟผ. ร่วมกับจังหวัดน่าน จัดโครงการ “กล้าดี” ชวนเยาวชนเสนอโครงการอนุรักษ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวคู่เมืองน่าน

          นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการ “กล้าดี” ในงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2559 ของจังหวัดน่าน โดยมีนายสมชาย จินาเกตุ ประธานสมาพันธ์สื่อมวลชนจังหวัดน่าน กล่าวรายงาน นายทินกร พอจิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคม กฟผ. พร้อมหน่วยงานงานต่างๆ บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง ครู อาจารย์ และเยาวชน เข้าร่วมงานกว่า 500 คน ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน เมื่อวันก่อน

20160915C-C01-01

          นายทินกร พอจิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคม กฟผ. กล่าวว่า โครงการ “กล้าดี” จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนในจังหวัดน่านได้มีส่วนร่วม ในการช่วยอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ โดยการคิดและนำเสนอโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดน่าน ทั้งนี้ มีสถาบันการศึกษาได้รับการคัดเลือกรอบแรก 20 โครงการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ โดยจะคัดเลือก จากเกณฑ์ที่กำหนดคือ มีคุณประโยชน์ต่อชุมชน โดยเฉพาะในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้ สามารถสร้างการมีส่วนร่วมทั้งในโรงเรียน และในชุมชน เป็นโครงการที่ยั่งยืน มีความคิดสร้างสรรค์ และเป็นโครงการที่มีการสื่อสาร สร้างการรับรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งต้องมีศักยภาพสามารถก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดน่าน จำนวน 5 โครงการ ซึ่ง กฟผ. จะสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการโครงการจริงในพื้นที่ โครงการละ 20,000 บาท และ กฟผ. ได้เชิญ บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง ร่วมดำเนินโครงการอีก 5 โครงการ

20160915C-C01-02

          โดยโครงการที่ได้รับการคัดเลือก 5 โครงการ ได้แก่
1) โครงการน้ำรักษ์ป่า โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
2) โครงการ โกโก้...สร้างป่า ป่า...สร้างรายได้ โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษก
3) โครงการ ผู้ใหญ่บ้านน้อยอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวและสิ่งแวดล้อม สู่โรงเรียน ชุมชน เครือข่ายโดยใช้นวัตกรรม “NAMUEN MAKE” โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม
4) โครงการกล้าดีวิถีพอเพียง โรงเรียนแม่จริม
5) โครงการ FFEC (Fertilizer From Earth worms Condo) โรงเรียนปัว

20160915C-C01-03

          ทั้งนี้ โครงการที่ผ่านการคัดเลือก จะได้ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ชุมชนที่ กฟผ. ให้การสนับสนุน ณ โรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมถึงเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการภายในเดือนพฤศจิกายน คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกและจัดลำดับโครงการ เพื่อมอบรางวัลชนะเลิศพร้อมทุนการศึกษา ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และรางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

20160915C-C01-04

          ในโอกาสนี้ กฟผ. ได้มอบเงินสนับสนุน 200,000 บาท ให้แก่นักศึกษาที่ชนะการประกวด ภายใต้โครงการ กฟผ. เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม รุ่น 8 ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคน่าน เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดให้แก่พื้นที่ในจังหวัดน่าน ประกอบด้วยพื้นที่บ้านดู่ใต้ และบ้านดงป่าสัก โดยเน้นการพัฒนาในรูปแบบค่ายเศรษฐกิจพอเพียงเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว