นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการ “กล้าดี” ในงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2559 ของจังหวัดน่าน โดยมีนายสมชาย จินาเกตุ ประธานสมาพันธ์สื่อมวลชนจังหวัดน่าน กล่าวรายงาน นายทินกร พอจิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคม กฟผ. พร้อมหน่วยงานงานต่างๆ บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง ครู อาจารย์ และเยาวชน เข้าร่วมงานกว่า 500 คน ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน เมื่อวันก่อน

20160915C-C01-01

          นายทินกร พอจิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคม กฟผ. กล่าวว่า โครงการ “กล้าดี” จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนในจังหวัดน่านได้มีส่วนร่วม ในการช่วยอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ โดยการคิดและนำเสนอโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดน่าน ทั้งนี้ มีสถาบันการศึกษาได้รับการคัดเลือกรอบแรก 20 โครงการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ โดยจะคัดเลือก จากเกณฑ์ที่กำหนดคือ มีคุณประโยชน์ต่อชุมชน โดยเฉพาะในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้ สามารถสร้างการมีส่วนร่วมทั้งในโรงเรียน และในชุมชน เป็นโครงการที่ยั่งยืน มีความคิดสร้างสรรค์ และเป็นโครงการที่มีการสื่อสาร สร้างการรับรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งต้องมีศักยภาพสามารถก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดน่าน จำนวน 5 โครงการ ซึ่ง กฟผ. จะสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการโครงการจริงในพื้นที่ โครงการละ 20,000 บาท และ กฟผ. ได้เชิญ บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง ร่วมดำเนินโครงการอีก 5 โครงการ

20160915C-C01-02

          โดยโครงการที่ได้รับการคัดเลือก 5 โครงการ ได้แก่
1) โครงการน้ำรักษ์ป่า โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
2) โครงการ โกโก้...สร้างป่า ป่า...สร้างรายได้ โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษก
3) โครงการ ผู้ใหญ่บ้านน้อยอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวและสิ่งแวดล้อม สู่โรงเรียน ชุมชน เครือข่ายโดยใช้นวัตกรรม “NAMUEN MAKE” โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม
4) โครงการกล้าดีวิถีพอเพียง โรงเรียนแม่จริม
5) โครงการ FFEC (Fertilizer From Earth worms Condo) โรงเรียนปัว

20160915C-C01-03

          ทั้งนี้ โครงการที่ผ่านการคัดเลือก จะได้ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ชุมชนที่ กฟผ. ให้การสนับสนุน ณ โรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมถึงเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการภายในเดือนพฤศจิกายน คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกและจัดลำดับโครงการ เพื่อมอบรางวัลชนะเลิศพร้อมทุนการศึกษา ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และรางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

20160915C-C01-04

          ในโอกาสนี้ กฟผ. ได้มอบเงินสนับสนุน 200,000 บาท ให้แก่นักศึกษาที่ชนะการประกวด ภายใต้โครงการ กฟผ. เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม รุ่น 8 ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคน่าน เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดให้แก่พื้นที่ในจังหวัดน่าน ประกอบด้วยพื้นที่บ้านดู่ใต้ และบ้านดงป่าสัก โดยเน้นการพัฒนาในรูปแบบค่ายเศรษฐกิจพอเพียงเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว