กฟผ. ลงนามความร่วมมือกับ มฟล. ต่อยอด-วิจัย ความรู้ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ พัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เสริมประสิทธิภาพการให้บริการของ กฟผ. – ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพรองรับตลาดแรงงาน

20160916-C01-01

          นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ รองผู้ว่าการบริหาร (รวห.) ทำการแทน ผู้ว่าการ กฟผ. ลงนามร่วมกับ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จังหวัดเชียงราย ในพิธีลงนามต่ออายุข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง กฟผ. กับ มฟล. ครั้งที่ 4 (ปี พ.ศ. 2560 – 2561) โดยมีคณะผู้บริหาร กฟผ. และ มฟล. เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ภายในงานยังมีการประกาศผลการประกวดภาพเคลื่อนไหวและสื่อประสม (MMAC 2016) ระดับมัธยมและระดับอุดมศึกษา รวมทั้งมอบเงินรางวัลพร้อมโล่รางวัล เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ที่ ห้องวนารังสรรค์ วนาศรมรีสอร์ท มฟล. จังหวัดเชียงราย

          นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ กล่าวว่า กฟผ. มีความยินดีที่ได้ร่วมลงนาม MOU กับ มฟล. ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนา Software Hardware และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 4 โดยถือเป็นโอกาสที่ดีที่ มฟล. ให้ กฟผ. ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและนักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย มฟล. ทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร รวมทั้ง กฟผ. เองยังได้รับประโยชน์จากผลงานของเยาวชนในด้านการพัฒนาโปรแกรม การจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อมัลติมีเดีย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประสิทธิภาพการให้บริการของ กฟผ. และการพัฒนาความรู้ของบุคลากร กฟผ. อีกด้วย นอกจากนี้ การจัดการประกวด MMCA ในเขตภาคเหนือภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวที่ผ่านมามีเยาวชนระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี

          “ในนามของ กฟผ. ขอขอบคุณอธิการบดี รวมทั้งผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามในครั้งนี้ รวมทั้งขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันผลักดันโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการดำเนินโครงการทั้งหมดนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ อีกทั้งยังมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของพนักงาน กฟผ. ได้อย่างมีประสิทธิผล” นายสืบพงษ์ กล่าว

          รศ.ดร.วันชัย ศิริชน อธิการบดี มฟล. กล่าวว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศในประเทศไทยยังมีความต้องการบุคลากรจำนวนมาก มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศ และ มีอัตราการเจริญเติบโตสูงทั้งในระดับประเทศและระดับโลก แต่กลับไม่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในแวดวงของเยาวชนรุ่นใหม่ ดังนั้น การทำให้เยาวชนในภูมิภาค ภาคเหนือตอนบนรู้จักเข้าใจอาชีพที่เกี่ยวข้องในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและขอขอบคุณ กฟผ. ที่สนับสนุนนักศึกษาของ มฟล. ในด้านดังกล่าวด้วยดีตลอดมา ซึ่งจากโครงการนี้ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มฟล. ได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีผลงานโดดเด่นทางวิชาการและสามารถจัดแสดงผลงานด้านวิชาการให้เป็นที่ประจักษ์มาได้อย่างต่อเนื่อง

          ด้าน รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี มฟล. รักษาการคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกล่าวถึงความร่วมมือที่ผ่านมา ว่า กฟผ. และ มฟล. ได้ลงนาม MOU ในโครงการความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนา Software Hardware และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตั้งแต่ 27 มกราคม 2554 นับเป็นระยะเวลากว่า 5 ปี ก่อให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการที่หลากหลาย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ กฟฝ. และนักศึกษาของ มฟล. เช่น การพัฒนาสื่อดิจิตอลคอนเท้นท์ 5 โครงการ เพื่อการเรียนรู้ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทางเลือกใหม่และความรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ความรู้เบื้องต้นในการทำเหมืองและผลกระทบโดยรอบ กระบวนการพัฒนาบุคลากร กฟผ. ให้เป็นคนดี คนเก่ง การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าด้วยวิธี Visual Inspection การพัฒนาSoftware เพื่อองค์การ เป็นต้น อีกทั้งยังร่วมกันจัดประกวดสร้างสื่อดิจิตอลสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายของ มฟล. เพื่อปลูกฝังแนวคิดและทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศให้เยาวชนรุ่นใหม่ของชาติเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมต่อความต้องการแรงงาน การแข่งขันในระดับประเทศ อาเซียนและระดับโลก ทั้งนี้หวังว่า กฟผ. กับ มฟล. จะมีความร่วมมือที่ดีต่อกันต่อไป

          ทั้งนี้ MOU ระหว่าง กฟผ. และ มฟล. นั้น จะก่อให้เกิดความร่วมมือในด้านต่างๆ อาทิ การพัฒนาความรู้และศักยภาพด้านเทคโนโลยีสาสนเทศและการสื่อสารของบุคลากร กฟผ. คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ เช่น พลังงานไฟฟ้า พลังงานทดแทน เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนและการวิจัยของ มฟล.

          สำหรับผลการประกวด MMCA 2016 ซึ่งปีนี้กำหนดหัวข้อ “ร่วมคิด ช่วยทำ อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน” รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ ทีม MR นักล่าฝัน จากโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จังหวัดเชียงรายและระดับอุดมศึกษา ได้แก่ ทีม Empty จากมหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา โดยทีมที่ชนะได้รับรางวัลทุนการศึกษา 10,000 บาท โล่รางวัลและประกาศนียบัตร