001.jpg

          กฟผ. ร่วมกับ ชุมชนเทพาและคณะอาจารย์ด้านสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่อำเภอเทพา ให้ความรู้การติดตามและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนและมัคคุเทศก์พลังงาน เพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมทั้งก่อนและหลังมีโรงไฟฟ้า สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมภาคประชาชนและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้ชุมชนสามารถติดตามและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง รักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนได้อย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรมสานเสวนา “ความรู้ คู่ความจริง การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าเทพา”

20160919-M01-01

          เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 นายวีระชัย ยอดเพชร หัวหน้าโครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา เป็นประธานเปิดกิจกรรมสานเสวนา “ความรู้ คู่ความจริง การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าเทพา” โดยมี ว่าที่ พ.ต.อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน มัคคุเทศก์พลังงานอำเภอเทพา ครูอาจารย์และเยาวชนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ เพ็ชรมี รีสอร์ท อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

20160919-M01-02

          นายวีระชัย ยอดเพชร กล่าวว่า กิจกรรมสานเสวนา “ความรู้ คู่ความจริง การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าเทพา” ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของชุมชน เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลังมีโรงไฟฟ้าเทพา โดยความร่วมมือระหว่าง กฟผ. ชุมชนเทพา อาจารย์ด้านสิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ พร้อมทั้งให้ความรู้ สร้างความเข้าใจให้ชุมชนสามารถติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ได้โดยชุมชนเองอย่างมีประสิทธิภาพ และนำความรู้เหล่านี้ไปเฝ้าระวังรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชนได้อย่างยั่งยืน

20160919-M01-03

          ว่าที่ พ.ต.อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา กล่าวว่า กิจกรรมสานเสวนา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 17 กันยายน 2559 มีการบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ โรงไฟฟ้ากับการจัดการสิ่งแวดล้อม โดย นางสาวอนงค์ทิพย์ พงษ์สุวิเชษศักดิ์ หัวหน้าแผนกประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ อีกทั้งได้เชิญคณะอาจารย์ด้านสิ่งแวดล้อมมาให้ความรู้กับชุมชนและมัคคุเทศก์พลังงานอำเภอเทพา ถึงแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน 4 หัวข้อ ได้แก่ 1) การตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กมาก (ระดับนาโนเมตร) ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) การตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง โดย ดร.กิตติชัย ดวงมาลย์ และ ดร.ธัญภัสสร์ ทองเย็น คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2) เศรษฐกิจและสังคม โดย อาจารย์สนั่น เพ็งเหมือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 3) สุขภาพและชีวอนามัย โดย ผศ.ดร.อภิรดี แซ่ลิ่ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 4) นิเวศวิทยาทางน้ำ โดย ผศ.ดร.ศราวุธ เจ๊ะโส๊ะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยกิจกรรมครั้งนี้มีการสาธิตการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) การตรวจวัดระดับเสียง และรถตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่ของ กฟผ. มาสาธิตให้ชมด้วย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม “สิ่งแวดล้อมสัญจร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เพื่อให้ความรู้ด้านคุณภาพอากาศและเสียงแก่เยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่อำเภอเทพา พร้อมนำเยี่ยมชมรถตรวจวัดคุณภาพและอุปกรณ์ตรวจวัดระดับเสียง โดยมีผู้ปฏิบัติงานของฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ ให้ข้อมูลและนำเยี่ยมชม

20160919-M01-04

          สำหรับการจัดทำฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของชุมชน เพื่อติดตาม ตรวจสอบ เปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลังมีโรงไฟฟ้าเทพา โดยให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเรียนรู้และติดตามตรวจสอบ จะช่วยเสริมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. จากที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ของโรงไฟฟ้าเทพา ทั้งนี้ นอกจากส่งเสริมให้การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้ามีความสมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว กฟผ. ยังคาดหวังว่าความรู้ที่ชุมชนได้รับจะช่วยทำให้ชุมชนสามารถดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ทั้งก่อนและหลังการมีโรงไฟฟ้าได้อย่างยั่งยืนต่อไป