015.jpg

          กฟผ. รับรางวัลรัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการจัดทำแผนงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และรางวัลบุคคลต้นแบบ จากเวทีเสวนา “1 ปี กับการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ” (รัฐวิสาหกิจไทยใสสะอาด : Zero Tolerance & Clean State Enterprise) เพื่อส่งเสริมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

20160922-01-01

          เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ รองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทน กฟผ. รับรางวัลรัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการจัดทำแผนงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน พร้อมด้วย นายศิระ ศรีสนั่น ผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมรับรางวัลบุคคลต้นแบบด้านความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร ประจำปี 2559 จากพลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในงานเสวนา “1 ปี กับการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ” (รัฐวิสาหกิจไทยใสสะอาด : Zero Tolerance & Clean State Enterprise) ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ณ โรงแรมเบสเวสเทิร์น พลัส แวนด้าแกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

          การมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการจัดทำแผนงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนยกย่องเชิดชูหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีความพยายามสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานให้สูงขึ้น โดยมีองค์กรรัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 7 แห่ง ซึ่ง กฟผ. ได้รับรางวัลชมเชยจากผลงาน “แผนปฏิบัติการ ปี 2559 รองรับแผนแม่บท การกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ. ปี 2555-2559”และรางวัลบุคคลต้นแบบด้านความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร ประจำปี 2559 จาก นายศิระ ศรีสนั่น ผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ ซึ่งมีผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทั้งสิ้น 18 คน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ป.ป.ช. และสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมและยกย่องเชิดชูผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

20160922-01-02

          นายสืบพงษ์ บูรณะศิรินทร์ รองผู้ว่าการบริหาร ในฐานะผู้แทน กฟผ. กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัลว่า กฟผ. ได้รับรางวัลจากผลงาน “แผนปฏิบัติการ ปี 2559 รองรับแผนแม่บท การกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ. ปี 2555-2559” เป็นผลมาจากการดำเนินงานที่ได้มีการศึกษาวิเคราะห์จุดอ่อนและข้อจำกัดในการดำเนินงาน และนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน อีกทั้งยังเป็นการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานให้สูงขึ้น ซึ่ง กฟผ. จะต้องรักษาความดีนี้ไว้ และมุ่งมั่นพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นไป

20160922-01-03

          ด้าน นายศิระ ศรีสนั่น เจ้าของรางวัลบุคคลต้นแบบ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลนี้ ซึ่งนอกจากจะเป็นความภาคภูมิใจแก่ตนเองแล้ว ยังเป็นความภาคภูมิใจขององค์กรด้วย เพราะหน้าที่ที่ปฏิบัติในปัจจุบัน จะต้องเกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์สุจริต และมีความโปร่งใส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานจัดซื้อ จัดจ้าง ทางสายงานรองผู้ว่าการบริหาร ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งจะต้องรักษามาตรฐานนี้ไว้

          นอกจากนี้ ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจไทยอย่างโปร่งใส” และมีการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรือง “การสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ” อีกด้วย