008.jpg

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร่วมการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 34 ภายใต้แนวคิด “มุ่งสู่ประชาคมพลังงานสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ที่ประเทศเมียนมา ชาว กฟผ. ร่วมภูมิใจ อดีตผู้ว่าการ กฟผ. รับรางวัล ASEAN Excellence in Energy Management by Individuals for the ASEAN Energy Awards 2016 จากที่ประชุม

20160926-M01-01

          พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เดินทางเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 34 (34th ASEAN Ministers on Energy Meetings :34th AMEM) โดยมีรัฐมนตรีด้านพลังงานจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศเข้าร่วมการประชุมภายใต้หัวข้อ “Towards Greener Community with Cleaner Energy” โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนสู่ภูมิภาคพลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 19 - 23 กันยายน 2559 ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา(พม่า) นอกจากนี้ นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน และ ประธานกรรมการ กฟผ. และ นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ รองผู้ว่าการนโยบายและแผน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้นำคณะเข้าร่วมประชุมหารือในเวทีประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานด้วย

20160926 M01 02

          ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) LTM on Power Integration Project ในโครงการศึกษาการซื้อขายไฟฟ้าข้ามแดน เพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงโครงข่ายระบบสายส่งไฟฟ้าอาเซียนให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยเบื้องต้นจะนำร่องระหว่าง 3 ประเทศ ได้แก่ ลาว ไทย และมาเลเซีย ขนาดไม่เกิน 100 เมกะวัตต์ คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในปี 2561 ตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานอาเซียน ระยะที่ 1 ซึ่งการลงนามซื้อขายไฟฟ้าข้ามแดนครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกของการซื้อขายไฟฟ้าแบบพหุภาคี (Multilateral) ในกลุ่มประเทศอาเซียน

20160926-M01-03

          นอกจากนี้ ในการประชุมยังได้มีการมอบรางวัลประเภทบุคคลพลังงานดีเด่นให้กับผู้ที่มีบทบาทสำคัญด้านพลังงานในภูมิภาคอาเซียน ซึ่ง นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ อดีตผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัล ASEAN Excellence in Energy Management by Individuals for the ASEAN Energy Awards 2016 จากผลงานที่โดดเด่นในเรื่องการร่วมผลักดันการเชื่อมโยงสายส่งไฟฟ้าระหว่างอาเซียน ผ่านการประชุมความร่วมมือพลังงานไฟฟ้าอาเซียน The Head of ASEAN Power Utilities/Authorities Council หรือ HAPUA Council และยังมีส่วนร่วมพัฒนาระบบส่งไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า การประหยัดพลังงาน และพลังงานทดแทนในอาเซียน ทำให้ปัจจุบันอาเซียนเกิดความก้าวหน้าด้านพลังงานไฟฟ้าอาเซียนมาอย่างต่อเนื่อง