เยาวชนจากโครงการ Move World Together : เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม สร้างชื่ออย่างต่อเนื่อง คว้ารางวัลพิเศษและรางวัลเกียรติยศ จากผลงาน “บรรจุภัณฑ์ยืดอายุการเก็บรักษาเงาะสดสำหรับการส่งออก” ในการประกวด 2016 Taipei International Invention Show & Technomart ที่ประเทศไต้หวัน

20161006-C01-01

          ทีมเยาวชนโครงการ Move World Together : เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม จากโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ปทุมธานี รับรางวัลพิเศษจาก Chinese innovation and invention society (Taiwan) และรางวัลเกียรติยศ Honorable Mention จากผลงาน “บรรจุภัณฑ์ยืดอายุการเก็บรักษาเงาะสดสำหรับการส่งออก” ในการประกวด 2016 Taipei International Invention Show & Technomart ณ Taipei World Trade Center Exhibition Hall 1 กรุงไทเป ประเทศไต้หวันจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 2 ตุลาคม 2559 ทั้งนี้ มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมากกว่า 1,000 ผลงาน จาก 19 ประเทศ

20161006-C01-02

          ผลงาน “บรรจุภัณฑ์ยืดอายุการเก็บรักษาเงาะสดสำหรับการส่งออก” เป็น 1 ใน 24 ผลงานของไทยที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้เป็นผลงานตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมในการประกวดครั้งนี้ ซึ่งผลงานดังกล่าวสามารถคงความสดใหม่ของผลเงาะจากปกติ 15 วัน เป็น 25 วัน ด้วยกระบวนการคัดเลือกผลเงาะสดจากต้นมาผ่านการฆ่าเชื้อราและเชื้อโรคที่เปลือกและขนของผลเงาะ จากนั้นนำมาใส่ลงในบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษที่มีช่องกันกระแทกและใช้ฟิล์มชนิดพิเศษเพื่อควบคุมการถ่ายเทอากาศและความชื้นอย่างเหมาะสมในอุณหภูมิ 12 องศาเซลเซียส ทั้งนี้การยืดอายุเงาะสดจะช่วยประหยัดค่าขนส่งจากทางอากาศไปใช้ทางเรือได้และช่วยให้ชาวสวนหันมาส่งออกเงาะสดมากขึ้น รวมทั้งเป็นต้นแบบในการยืดอายุผลไม้สดชนิดอื่นต่อไปด้วย

          สำหรับกลุ่มเยาวชนเจ้าของผลงานประกอบด้วย นายฐปกร ลิขิตนภาเวทย์ นายพรกรัณย์ ธนไพโรจน์ นายกาญจน แซ่จัง นักเรียนมัธยมปีที่ 6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ปทุมธานี และนายขุนทอง คล้ายทอง ครูที่ปรึกษากลุ่ม

20161006-C01-03

          ทั้งนี้ โครงการ Move World Together : เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง กฟผ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน และสมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ และ ความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนในรูปแบบค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี มาแล้วเป็นปีที่ 5 โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนวิธีคิดของเยาวชนด้วยกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้เยาวชน สามารถนำความคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ไปใช้ในการแก้ปัญหา ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของตน ลดปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับประเทศและนานาชาติ

20161006-C01-04

          โดยระหว่างปี 2557 - 2559ที่ผ่านมามีผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมได้รับรางวัลรวมถึง 38 รางวัล ซึ่ง กฟผ. จะสนับสนุนและต่อยอดโครงการนี้ เพื่อนำผลงานนวัตกรรมต้นแบบต่างๆจากโครงการไปสู่การผลิตเป็นสินค้าและจำหน่ายในท้องตลาด ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและสร้างรายได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศ

แทนคำจากใจเด็กชายมูฟเวิร์ล

          “Move World Together : เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม” เป็นโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ให้เป็นคนพันธุ์ใหม่ที่พร้อมรับมือกับปัญหาและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น และข้อความข้างล่างนี้เป็นจดหมายที่ส่งมาให้ กฟผ. ที่ใช้หัวจดหมายว่า “แทนคำจากใจเด็กชายมูฟเวิร์ล”

20161006-C01-05

          ผมนายอภิชิต กอมสิน นักศึกษาปริญญาตรี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จบจากโรงเรียนปลาปากวิทยา ผมได้มาเข้าร่วมโครงการ Move World Together ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 ตัวผมได้เข้าค่าย ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 โครงการ Move World Together นั้นถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆ มีความเอาใจใส่กับเด็กที่เข้าร่วมโครงการ ไม่เพียงแต่จัดค่ายเท่านั้น แต่ยังลงพื้นที่ไปดูการทำงานถึงโรงเรียน ถึงหมู่บ้าน เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการที่เด็กได้นำเสนอ และยังไปสอบถามความคืบหน้าและให้ความช่วยเหลือเด็กที่ยากจนให้ได้รับโอกาสต่างๆ

          ครอบครัวของผม เหลือผมเพียงคนเดียว ที่เป็นความหวังของครอบครัว ผมและเพื่อนๆ ในทีม ได้รับโอกาสไปแข่งโครงงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมที่ประเทศไต้หวัน จนได้รับรางวัลถึง 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลเกียรติคุณ (Honorable Mention) จากคณะกรรมการจัดงาน INST 2015 รางวัล TIIIA Award for the Excellent Invention จาก TIIIA Outstanding Diploma และรางวัล Leading Innovation Award จาก International Intellectual Property Network Form : IIPNF ผมยังได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเรียนพระราชทานในปีการศึกษา 2558 (ประกาศผลปี2559) ซึ่งผมภูมิใจมาก

20161006-C01-06

          จากประสบการณ์ที่ได้รับมาจากโครงการ Move World Together ที่ทำให้ผมออกไปท่องโลกกว้างที่ไม่เคยได้พบเห็น ทำให้ผมได้มีแนวคิดใหม่ๆ และได้รับความรู้สึกใหม่ๆ ได้ผ่านความกดดันจากการทำงาน จนทำให้ทุกวันนี้ตัวผมมีความแข็งแกร่งขึ้น ความสำเร็จทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้แน่นอนหากไม่มี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน และโรงเรียนปลาปากวิทยาลัย

          ช่วงชีวิตของคนเรานั้นมีหลายแบบ แล้วแต่ว่าเวลาของใครจะมากหรือน้อย และใช้ให้คุ้มค่ามากกว่ากัน แต่ผมพูดได้เลยว่า มันคุ้มค่าแล้วสำหรับช่วงเรียนมัธยมที่โรงเรียนปลาปากวิทยาลัย ได้เข้าร่วมโครงการ Move World Together ได้พบกันท่าน ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีพัฒนาศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผศ.ชานนท์ โกมลมาลย์ อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่โครงการ Move World Together ทุกๆท่าน รศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ เลขาธิการสมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ นายศิริพงษ์ รุ่งเรือง (พี่พงษ์) ผู้เชี่ยวชาญอิสระ อดีตวิศวกร กฟผ. รศ.วรภัทร ลัคนทินวงศ์ รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นางวราทิพย์ อานันทนสกุล (พี่เอ๋) หัวหน้ากองบริหารเครือข่ายกิจการสังคม นายกรสกล กิตติอำพน (พี่อ๊อด) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ขาดไม่ได้เลยคือ คุณครูสิทธิชัย ยางธิสาร คุณครูที่ปรึกษาที่มีความจริงใจที่จะให้ความรู้ ให้ประสบการณ์ต่างๆ มากมาย บรรยายทั้งวันก็ยังไม่หมด ต้องขอขอบพระคุณทุกๆ ท่าน ที่ทำให้ผมมีวันนี้ครับ / ลงชื่อ “นายอภิชิต กอมสิน”

          โครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม ดำเนินงานสู่ปีที่ 5 กฟผ.และหน่วยงานภาคีความร่วมมือ รู้สึกดีใจ ที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ผู้นำเยาวชน และเชื่อว่าพวกเขาจะเป็นกำลังสำคัญให้กับชุมชน สังคมและประเทศ ให้พัฒนาก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป