010.jpg

          กฟผ. ประกาศรวมพลังร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ในงานสัมมนาเชิงวิชาการของสมาคมผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนต่อต้านการทุจริต ภายใต้หัวข้อ "คอร์รัปชั่น...หายนะประเทศไทย" โดย พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยการสัมมนาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วย

          เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทน กฟผ. ร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการของสมาคมผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนต่อต้านการทุจริต โดยมี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นประธานเปิดการสัมมนา และ นายเอกชัย เหลืองสอาด นายกสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น รายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมด้วย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุม 1021 ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

20161007-P01-01

          พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ กล่าวว่า สิ่งสำคัญที่สุด คือความร่วมมือของคนในชาติ ซึ่งต้องช่วยกันคิดหาวิธีแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต โดยเฉพาะสื่อมวลชนที่จะเป็นกระบอกเสียงในการรณรงค์ไม่ให้เกิดการกระทำผิด อีกทั้งต้องปลูกฝังค่านิยมให้เยาวชนรุ่นใหม่ให้ตระหนักถึงเรื่องดังกล่าวว่าไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นปัญหาที่ทุกคนต้องร่วมกันแก้ไขและต่อต้านคอร์รัปชั่น

20161007-P01-02

          ด้าน นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการกิจการสังคม กล่าวว่า กฟผ. ได้ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ด้วยการแสดงเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อน กฟผ. ให้เป็นองค์การที่คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในองค์การ โดย กฟผ. ได้จัดงาน “กฟผ. องค์การใสสะอาด” มาอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา เพื่อให้เป็นองค์การที่มีธรรมาภิบาลนำไปสู่การเป็นองค์การที่โปร่งใสและให้ความสำคัญในด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งยังเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลที่ให้ทุกส่วนราชการร่วมดำเนินการให้ปี 2559 เป็นปีแห่งธรรมาภิบาล และนอกจากนี้ กฟผ. ยังได้ร่วมจัดแสดงบูธนิทรรศการเกี่ยวกับธรรมาภิบาล กฟผ. ในงานนี้อีกด้วย

20161007-P01-03

          งานสัมมนาเชิงวิชาการของสมาคมผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนต่อต้านการทุจริต ในครั้งนี้ มีการกล่าวปาฐกถาพิเศษ โดย รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เรื่อง “สถานการณ์คอร์รัปชั่นของไทย : ดัชนี CSI” และ การสัมมนาภายใต้หัวข้อ " คอร์รัปชั่น...หายนะประเทศไทย" โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่ 1 พลตำรวจเอก ดร.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายสุทธิพล ทวีชัยการ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และ ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ พิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

20161007-P01-04