010.jpg

ชี้แจง

การขอรับการสนับสนุน เกี่ยวกับการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ กฟผ. ให้คำปรึกษาได้แต่ไม่มีการสนับสนุนเกี่ยวกับการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ โทรปรึกษาได้ที่ กองพัฒนาพลังงานทดแทน ฝ่ายแผนงานพัฒนาโรงไฟฟ้า โทร. 0 2436 1657 สำหรับการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) โดยให้ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับซื้อไฟฟ้าที่มีการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ในปริมาณการรับซื้อที่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 200 เมกะวัตต์ สามารถยื่นแบบคำขอขายไฟฟ้าและการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 (ยกเว้นเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดทำการของการไฟฟ้า) หากมีข้อสงสัยหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1204 หรือ www.erc.or.th
กฟผ. ขอขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการสอบถามผ่านเว็บไซต์ กฟผ. อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของไฟตก ไฟดับ ไฟฟ้าถนน มิเตอร์ไฟฟ้า หรือเกี่ยวกับบิลค่าไฟฟ้า ขอเรียนให้ทราบว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) รับผิดชอบดูแลระบบผลิตไฟฟ้าและสายส่งแรงสูงทั่วประเทศ สำหรับการจำหน่ายไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย การดูแลระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำที่ส่งให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า การขอมีไฟฟ้าใช้ ตลอดจนเรื่องการเก็บบิลค่าไฟฟ้า อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย คือ การไฟฟ้านครหลวง(กฟน.)(เขตพื้นที่ กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) (เขตพื้นที่ต่างจังหวัด)ดังนั้น กรณีดังกล่าวท่านสามารถสอบถามหรือแจ้งได้ที่

  • การไฟฟ้านครหลวง สายด่วนโทร 1130 เว็บไซต์ http://www.mea.or.th
  • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สายด่วนโทร 1129 เว็บไซต์ http://www.pea.co.th/

ชื่อโรงไฟฟ้าและเขื่อน

ที่อยู่

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โรงไฟฟ้าบางปะกง
โรงไฟฟ้าวังน้อย
โรงไฟฟ้าพระนครใต้
โรงไฟฟ้าน้ำพอง
โรงไฟฟ้าสุราษฏร์ธานี
โรงไฟฟ้ากังหันแก๊สลานกระบือ
โรงไฟฟ้ากังหันแก๊สหนองจอก
โรงไฟฟ้ากระบี่
โรงไฟฟ้าพลังน้ำลำตะคองแบบสูบกลับ
(โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา)
เขื่อนภูมิพล
เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนสิริกิติ์
เขื่อนวชิราลงกรณ
เขื่อนรัชชประภา
เขื่อนสิรินธร , เขื่อนปากมูล
เขื่อนบางลาง
เขื่อนจุฬาภรณ์
เขื่อนท่าทุ่งนา
เขื่อนอุบลรัตน์
เขื่อนน้ำพอง
เขื่อนห้วยกุ่ม

800 หมู่ 6 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 52220
4 หมู่ 6 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
32 หมู่ 4 ตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
112 หมู่ 1 ตำบลโปรง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
262 หมู่ 1 ถนนขอนแก่น-อุบลรัตน์ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40310
211 หมู่ 1 ตำบลเขาหัวควาย อำเภอ พุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84130
193 หมู่ 3 ตำบลเขาหัวควาย อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
25 หมู่ 8ถนนสุวินทวงศ์ แขวนโคกแฟด เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10530
122 หมู่ 2ตำบลครองขนาด อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130
399 หมู่ 12 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 303401

180/2 หมู่ 6 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 63130
300 หมู่ 4 ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 71250
40 หมู่ 10ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถิ์ 53150
444หมู่ 1 ตำบลท่าขุนอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180
53 หมู่ 3 ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84230
ตำบลนิคมสำโดนน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350
ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130
ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาน จังหวัดชัยภูมิ 36180
ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71190
ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250
ตำบลโคกภูอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 47180
ตำบลโพนงาม อำเภอเกตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120

 กฟผ. จะมีการเปิดรับสมัครงานครั้งใหญ่ปีละ 1 ครั้ง คาดว่าประมาณเดือนมีนาคม 2557 โดยจะประกาศและรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของ กฟผ. (www.egat.co.th )
การสมัครงาน กฟผ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไปในปัจจุบัน ต้องมีคุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้- อายุไม่เกิน 28 ปี นับถึงวันสมัคร
- คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
- ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) ไม่น้อยกว่า 550 คะแนนสำหรับใบ กว. ผู้สมัครตำแหน่งวิศวกร จำนวน 7 สาขา ตามที่สภาวิศวกรกำหนด คือ สาขาไฟฟ้า เครื่องกล โยธา เหมืองแร่ เคมี สิ่งแวดล้อม และอุตสาหการ กฟผ. อนุโลมให้สมัครงานได้โดยไม่ต้องมีใบ กว. ในวันสมัครได้ แต่ต้องตำมาแสดงภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มทดลองงาน หากไม่สามารถนำมาแสดงได้ให้เลิกจ้าง สำหรับสาขาอื่น ๆ ที่สภาวิศวกรไม่ได้กำหนดให้มีใบ กว. กฟผ. ก็ไม่ได้บังคับให้ต้องมีใบ กว.
 กฟผ. มีนโยบายการรับนักเรียน นักศึกษา เข้าฝึกงาน เพื่อสนับสนุนเยาวชนด้านการศึกษา ดังนี้1. สถาบันต้องกำหนดว่าการฝึกงาน เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร หากไม่ผ่านการฝึกงาน จะไม่สำเร็จการศึกษา
2. ต้องดูความต้องการของหน่วยงานที่จะรับฝึกงานเป็นหลักว่าสอดคล้องกับภารกิจของ กฟผ. หรือไม่ เช่น สาขาวิชา ระยะเวลาที่ขอฝึก
3. กฟผ. จะให้ค่าตอบแทนเป็นค่าอาหาร 100 บาท/คน/วัน แต่ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกงานจะได้รับค่าตอบแทน เฉพาะหน่วยงานที่ตั้งงบประมาณไว้เท่านั้น ดังนั้น ในบางกรณี นักศึกษาจึงไม่ประสงค์ขอรับค่าตอบแทน เนื่องจากต้องการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดยจะต้องมีหน่วยงานที่พร้อมรับฝึกงานให้
4. การรับฝึกงาน ดังกล่าว จะรับฝึกงานเฉพาะที่ส่วนกลางในบริเวณสำนักงานใหญ่เท่านั้น สำหรับหน่วยงานในส่วนอื่น ให้ติดต่อส่วนงานนั้น ๆ โดยตรงในเบื้องต้นโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยสามารถแจ้งความประสงค์หรือสอบถามว่า หน่วยงาน กฟผ. ใดที่พร้อมรับนักศึกษาฝึกงาน จำนวนนักศึกษาที่จะรับ และวุฒิการศึกษา ได้ที่แผนกบริการหนังสือเดินทางและนักศึกษาฝึกงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0 2436 4384 (ในเวลาราชการ)
สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่สนใจ สามารถขอเข้าดูงาน กฟผ. ได้โดยทำหนังสือเรียนผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ต้องระบุรายละเอียด เช่น เรื่องที่สนใจดูงาน จำนวนคน ฯลฯสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจการสังคม โทร. 0 2436 4600
ผู้สมัครที่มีผลคะแนนข้อเขียนผ่านตามเกณฑ์ที่ กฟผ. กำหนด จะได้รับการขึ้นทะเบียนเพื่อรอการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ และจะยกเลิกทะเบียนเมื่อมีการรับสมัครใหม่

- กรณีผู้สอบผ่านเกณฑ์ข้อเขียน และมีผลคะแนนเรียงตามลำดับสูงสุดจากมากไปหาน้อย และอยู่ในสัดส่วนที่ กฟผ. กำหนดในแต่ละกลุ่มสาขา ประกอบกับความเหมาะสมด้านอื่นๆ เช่น ภูมิลำเนา ประวัติการศึกษา จะได้เรียกสอบสัมภาษณ์ก่อน
- กรณีไม่สามารถคัดเลือกได้ จึงจะคัดเลือกจากผู้ผ่านเกณฑ์ในทะเบียนที่เหลือต่อไปหลักเกณฑ์การพิจารณาในการสอบสัมภาษณ์ ได้แก่
1. หน่วยงานเจ้าของอัตราจะพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ เช่น

- ภูมิลำเนาของผู้สมัคร โดยคำนึงถืงประโยชน์ร่วมกันระหว่าง กฟผ. และ ผู้สมัคร
- คะแนนทดสอบบุคลิกภาพ เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความเหมาะสมกับงานของแต่ละหน่วยงาน
- ความสามารถหรือทักษะอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน2. การคัดเลือกผู้สมัครเข้าทำงานในแต่ละตำแหน่งงาน ดำเนินการโดยคณะกรรมการคัดเลือกของแต่ละหน่วยงาน

เขื่อนของ กฟผ. ทุกเขื่อนเป็นเขื่อนเอนกประสงค์ มีหน้าที่กักเก็บน้ำไว้เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรกรรม การอุปโภคบริโภค การอุตสาหกรรมและการบรรเทาอุทกภัยเป็นหลัก ส่วนการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นเพียงผลพลอยได้จากการปล่อยน้ำผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตามปริมาณ เพื่อการใช้ประโยชน์ที่กล่าวข้างต้นการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนของ กฟผ. จะควบคุมให้ระดับน้ำตามกรอบของ “เกณฑ์ควบคุมระดับน้ำ” (Rule Curve) ซึ่งมีอยู่ 2 เกณฑ์ คือ “เกณฑ์ควบคุมระดับน้ำตัวล่าง” (Lower Rule Curve) และ “เกณฑ์ควบคุมระดับน้ำตัวบน” (Upper Rule Curve)การจัดทำเกณฑ์ควบคุมระดับน้ำ โดยนำปัจจัยและข้อมูลของปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำและความต้องการใช้น้ำของพื้นที่ท้ายเขื่อนในรอบกว่า 30 ปีมาประกอบการจัดทำ ทั้งนี้ยังได้ทำการปรับปรุงตามสภาวการณ์เป็นระยะๆ

  •  เกณฑ์ควบคุมระดับน้ำตัวล่าง(Lower Rule Curve) จะทำหน้าที่บอกให้ทราบว่า หากเก็บน้ำไว้ต่ำกว่าระดับนี้ จะมีความเสี่ยงเรื่องการขาดแคลนน้ำในปีหน้า
  • เกณฑ์ควบคุมระดับน้ำตัวบน(Upper Rule Curve) จะทำหน้าที่บอกให้ทราบว่า หากเก็บน้ำไว้สูงกว่าระดับนี้จะมีความเสี่ยงเรื่อง น้ำล้นเขื่อนจนอาจต้องเปิดประตูระบายน้ำล้น (Spillway)

ในสภาวการณ์ปกติ เขื่อนจะควบคุมไม่ให้ระดับน้ำต่ำกว่าเกณฑ์ควบคุมระดับน้ำตัวล่างในช่วงฤดูแล้ง และช่วงฤดูฝน เขื่อนก็จะพยายามระบายน้ำเพื่อไม่ให้ระดับน้ำสูงเกินเกณฑ์ควบคุมระดับน้ำตัวบน ดังนั้นเกณฑ์ควบคุมระดับน้ำจึงเปรียบเสมือนเกณฑ์ที่คอยควบคุมระดับน้ำในเขื่อนให้มีปริมาณน้ำเก็บกักที่เหมาะสมตามสภาวการณ์ของปริมาณน้ำทั้งเหนือเขื่อนและสภาพน้ำในลุ่มน้ำท้ายเขื่อน เพื่อให้มีน้ำไว้ใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในภาพรวมตลอดทั้งปี

การระบายน้ำเพิ่มขึ้นผ่านประตูระบายน้ำล้น นอกเหนือจากการระบายน้ำผ่านการผลิตกระแสไฟฟ้า จะเกิดขึ้นในกรณีที่ปริมาณน้ำใกล้เต็มความจุของอ่างเก็บน้ำ และยังมีแนวโน้มที่มีปริมาณสูงอยู่ เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับเก็บกักน้ำเกินความจุของอ่าง ซึ่งจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อนและอาคารประกอบ ทั้งนี้ในระหว่างการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำล้น จะมีการเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำที่ไหลเข้าอ่างฯ และสภาพท้ายน้ำอย่างใกล้ชิด
การผลิตกระแสไฟฟ้าจากเขื่อนไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการน้ำในเขื่อน แต่เป็นผลพลอยได้จากการระบายน้ำตามความต้องการใช้น้ำเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ อาทิ เช่น การอุปโภค บริโภค การเกษตรกรรม รวมทั้งการบรรเทาอุทกภัย ซึ่งการบริหารจัดการเรื่องปริมาณน้ำที่จะต้องระบายออก ในช่วงเวลาใดๆ ในรอบปี อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อพิจารณาตัดสินใจบริหารน้ำร่วมกันอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้การเก็บกักน้ำไว้เพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าจะไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ในเรื่องรายได้ที่เพิ่มขึ้นต่อ กฟผ. แต่ประการใด ทั้งนี้เนื่องจากในระบบโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าปัจจุบัน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกำหนดให้ กฟผ.ได้รับอัตราค่าไฟฟ้าในรูปแบบ “ผลตอบแทนเงินลงทุน” (ROIC) จึงไม่มีแรงจูงใจให้ กฟผ.จะต้องเก็บกักน้ำไว้ในปริมาณมากๆ แต่อย่างใด ดังนั้น ปัจจุบันการระบายน้ำจากเขื่อนจึงเป็นไปตามความจำเป็นทางด้านเกษตรกรรม การบรรเทาอุทกภัย และสาธารณูปโภคเป็นหลัก
ในการวางแผนการระบายน้ำในแต่ละปี คณะทำงานวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆกว่า 20 หน่วยงาน ซึ่งส่วนใหญ่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะกำหนดเป้าหมายความต้องการใช้น้ำตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ตลอดช่วงฤดูแล้ง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็นต้นไป โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ รวมทั้งต้นทุนน้ำในแต่ละเขื่อน จากนั้นกรมชลประทานและ กฟผ. จึงมาร่วมกันวางแผนการระบายน้ำในรายละเอียดเป็นรายเดือน รายสัปดาห์ และรายวัน ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้น้ำ และประกาศให้เกษตรกรทราบ เพื่อวางแผนการใช้น้ำต่อไปอย่างไรก็ตาม หากมีเหตุการณ์ผิดปกติ ทั้งภัยแล้ง หรือน้ำท่วม เช่นในปี 2554 กรมชลประทานจะเรียกประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ เพื่อพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำตามสถานการณ์ คณะอนุกรรมการนี้ ก่อตั้งมาหลายปีแล้ว โดยจะมีทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ 9 หน่วยงานร่วมเป็นกรรมการ ซึ่ง 9 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร สำนักการระบายน้ำ กทม. กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ กรมทรัพยากรน้ำ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ กฟผ. โดยจะมีการประชุมติดตามสถานการณ์ที่กรมชลประทานทุกสัปดาห์ เพื่อกำหนดแผนการระบายน้ำตามแต่ละสถานการณ์
ถาม เนื่องจากผมเห็นโฆษณาในทีวี ที่เอาเด็กมาสูดอากาศเข้าไปเก็บในโหลแก้ว จริงๆแล้ว การดักจับซัลเฟอร์ฯได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าตอบ
จากการติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน ๑๑ สถานี บริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะและรอบอำเภอแม่เมาะ ภายหลังการติดตั้งเครื่องกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Flue Gas Desulfhurization : FGD) ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ที่สามารถกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ก่อนออกจากปล่องได้สูงสุดถึงร้อยละ ๙๘ ค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ได้มีค่าดีกว่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ จนถึงปัจจุบัน รวมเป็นเวลาถึง ๑๐ ปี ไม่พบปัญหามลภาวะเกิดขึ้นอีกแต่อย่างใด ส่งผลให้โรงไฟฟ้าแม่เมาะผ่านการรับรองมาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001ดังนั้น เนื้อหาที่นำเสนอในภาพยนตร์โฆษณาชุด “บทพิสูจน์” ของ กฟผ. จึงเป็นข้อเท็จจริงของสภาพอากาศรอบบริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะนอกจากนี้ กรมควบคุมมลพิษยังได้ติดตามและตรวจสอบคุณภาพอากาศของโรงไฟฟ้าแม่เมาะอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศรายวันในภาคต่างๆ ของประเทศไทย จากเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ (http://www.pcd.go.th/Airquality/Regional/defaultThai.cfm) ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ พบว่า ค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในจังหวัดลำปาง น้อยกว่ากรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังมีค่าดีอยู่ในลำดับต้นๆ ใกล้เคียงกับจังหวัดเชียงใหม่ สระบุรี และภูเก็ตอีกด้วยบุคคลทั่วไปสามารถตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศและรายงานคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ณ ช่วงเวลาปัจจุบันแบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของ กฟผ.แม่เมาะ http://maemoh.egat.com/so2online/index.php
ถาม ควันพิษที่ปล่อยออกมาตอนกลางคืน อันตรายหรือไม่ตอบ
ควันจากปล่องโรงไฟฟ้า บางครั้งสร้างความหวาดวิตกให้ผู้พบเห็นหรือผู้ที่อาศัยอยู่โดยรอบ หรือสร้างความเข้าใจผิดได้เสมอๆ ในความเป็นจริง ควันที่เห็นจากโรงไฟฟ้าจะมี 2 ลักษณะ คือ ควันไอน้ำ และควันจากปล่องโรงไฟฟ้า ซึ่งทั้ง 2 ลักษณะไม่เป็นพิษภัยต่อประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบควันไอน้ำ เกิดจากการระเหยของน้ำในระบบระบายความร้อนของหอหล่อเย็น(Cooling Tower) ซึ่งมีลักษณะกว้างแต่เตี้ยกว่าปล่องโรงไฟฟ้า มองไกลๆ คล้ายควันสีขาว ควันไอน้ำนี้ อาจเห็นได้ชัดในช่วงเช้า พลบค่ำ หรือเวลาที่อากาศชื้น เนื่องจากไอน้ำร้อนจะลอยไปกระทบความเย็นของอากาศ กลั่นตัวเป็นละอองน้ำ หากมีปริมาณมาก จะมองคล้ายควันสีขาวทึบพวยพุ่งออกมาควันจากปล่องโรงไฟฟ้า เป็นก๊าซที่เกิดหลังการเผาไหม้เชื้อเพลิง เช่น ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันเตา ลิกไนต์ หรือถ่านหิน ผ่านการบำบัดให้ได้มาตรฐานคุณภาพก๊าซเสีย ก่อนปล่อยออกทางปล่องโรงไฟฟ้า(Stack) ควันลักษณะนี้จะมองเห็นได้น้อยมากหรือแทบมองไม่เห็นเลย เนื่องจากการเผาไหม้ในโรงไฟฟ้าจะต้องมีประสิทธิภาพสูง และมีความสมบูรณ์ ยกเว้นเกิดความผิดปกติในของระบบเผาไหม้ กรณีนี้ โรงไฟฟ้าจะต้องแก้ไขทันทีการบำบัดก๊าซเสียจากโรงไฟฟ้าเพื่อให้ได้คุณภาพก่อนปล่อยออกทางปล่องโรงไฟฟ้านั้น จะพิจารณาองค์ประกอบที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและมนุษย์ โดยดัชนีชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ ค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ และฝุ่น ที่ปะปนอยู่ในควันทั้งนี้ โรงไฟฟ้าจะต้องตรวจวัดคุณภาพอากาศใน 2 ลักษณะไปพร้อมๆ กัน คือ

• ตรวจวัดจากปล่อง(Continuous Emission Monitoring At Stack)
• การตรวจวัดพื้นที่โดยรอบบริเวณ(Ambient Air Quality Monitoring)อย่างไรก็ตาม เนื่องจากควันจากปล่องโรงไฟฟ้ามีทั้งความร้อนและความชื้น เมื่อกระทบกับความเย็นจึงกลั่นตัวเป็นละอองน้ำเล็กๆ อาจเห็นเป็นหมอกขาวทึบในช่วงเช้าๆ หรือฝนตก และอาจเป็นสีเทาหรือดำในช่วงเย็นหรือกลางคืนเนื่องจากความมืด แต่ไม่มีอันตรายเช่นเดียวกับหมอก ดังนั้น ในเวลากลางวันที่มีอากาศแห้ง เราจะแทบมองไม่เห็นหมอกควันจากปล่องโรงไฟฟ้าสรุป ควันที่เห็นตอนกลางคืนหรือกลางวันมีลักษณะเดียวกัน ต่างกันตรงที่สภาวะของแสงและความชื้นในอากาศที่แตกต่างกัน โดยอาจะเป็นได้ทั้งควันไอน้ำจากหอหล่อเย็นหรือจากปล่องโรงไฟฟ้า ทั้ง 2 กรณี ได้มีการบำบัดของเสียก่อนปล่อยออกจากโรงไฟฟ้า รวมทั้งมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบริเวณและในพื้นที่ใกล้เคียงโรงไฟฟ้า ทำให้มั่นใจได้ว่า คุณภาพอากาศโดยรอบโรงไฟฟ้าจะปลอดภัยสำหรับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

ถาม รัฐบาลยกเลิกการใช้ไฟฟ้าฟรีแล้วหรือยัง เนื่องจากที่บ้านใช้ไฟ้ฟ้าไม่ถึง 90 หน่วย ใช้มิเตอร์ 5 แอมป์ ตอบ
ขณะนี้รัฐบาลไม่ได้ยกเลิกการใช้ไฟฟ้าฟรี แต่มีการปรับเงื่อนไข กรณีดังกล่าวน่าจะเข้าข่ายใช้ไฟฟ้าฟรี กรุณาสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงคือ การไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับถาม การใช้ไฟฟ้าฟรีมีหลักเกณฑ์อย่างไร
ตอบ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทยปี 2554-2558 และมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) รับไปดำเนินการจัดทำโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าต่อมาเมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2554 กกพ. ได้เห็นชอบโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยเพื่อการประกาศใช้ในช่วงปี 2554- 2555 ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าในรอบเดือนกรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป ในส่วนของการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าฟรีสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วยต่อเดือน ได้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยกำหนดให้ช่วยเหลือเฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้ประเภท 1.1 ซึ่งติดตั้งมิเตอร์ขนาด 5(15) แอมแปร์ และใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วยต่อเดือนหากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(สกพ.) โทรศัพท์ 0-2207-3599
ตอบ1 ทุกท้องที่ที่สามารถเชื่อมโยงระบบไฟฟ้ากับการไฟฟ้าสามารถตั้งโรงไฟฟ้าได้ แต่ขึ้นอยู่กับความสามารถระบบว่าสามารถรองรับการเชื่อมโยงได้หรือไม่ ซึ่งอาจเชื่อมโยงกับระบบไฟฟ้าของ กฟภ. หรือของ กฟผ. ก็ได้2. การดำเนินการ จะเสนอขายในรูปแบบ SPP หรือ VSPP ขึ้นอยู่กับปริมาณพลังไฟฟ้าที่จะเสนอขาย ถ้าน้อยกว่า 10 เมกะวัตต์จะขายในรูปแบบ VSPP กับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ( กฟภ.) โดยการขายแบบ SPP จะปริมาณที่เสนอขายต้องมากกว่า 10 เมกะวัตต์ แบ่งการขายออกเป็น 2 แบบ คื่อแบบ FIRM ต้องเดินเครื่องตามแผนสั่งการ กฟผ.อายุสัญญา 20-25 ปี และประเภท Non Firm จะเดินเครื่องตามความต้องการจ่ายไฟฟ้าของบริษัท อายุสัญญา 5 ปีต่อเนื่องทุก 5 ปี3. ราคาขายต่อหน่วยแบบ Firm จะได้ค่าความพร้อม + ค่าพลังงานไฟฟ้า+ ส่วนเพิ่มค่าไฟฟ้า + ค่าประหยัดพลังงานไฟฟ้า+ค่าสนับสนุน ราคารับซื้อแประมาณ 3.60 บาท /หน่วย แบบ Non-Firm จะได้ค่าพลังงานไฟฟ้า+ Ft+ ส่วนเพิ่มค่าไฟฟ้า ราคารับซื้อประมาณ 3 บาท ต่อหน่วย4. สามารถส่งคำร้องการเสนอขายไฟฟ้าของ กฟผ. มาเพื่อพิจารณา และสามารถหาข้อมูลได้ที่ Web Site http://ppa.egat.co.thสนใจข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามฝ่ายสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 0-2436-8532
ค่าไฟฟ้าผันแปร หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า ค่า Ft (F มาจาก Fuel , t มาจาก time หมายถึงการเปลี่ยนไปตามเวลา) เป็นค่าไฟฟ้าที่ปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นหรือลดลง ตามการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลา ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของการไฟฟ้า ภายใต้สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติสูตร Ft มีการปรับปรุงสูตรหลายครั้ง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาวการณ์ของต้นทุนการผลิตไฟฟ้า ณ ขณะนั้น ๆ ล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคม 2548 ได้มีการปรับปรุงสูตร Ft โดยให้คงเหลือเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าเท่านั้นการปรับค่าไฟฟ้า Ft เดิมดำเนินการโดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้าซึ่งเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลอัตราค่าไฟฟ้าและค่าบริการ ซึ่งต่อมา กพช. ได้ยกเลิกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้าและคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลอัตราค่าไฟฟ้าและค่าบริการ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบค่าไฟฟ้า Ftล่าสุด ในการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 ได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2551 เป็นต้นไป ทั้งนี้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ทำหน้าที่กำกับดูแลการประกอบกิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงการปรับค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติอัตราค่า Ft ขายปลีกประจำเดือน กันยายน 2556 - ธันวาคม 2556
สำหรับใช้เรียกเก็บในเดือน กันยายน 2556 - ธันวาคม 2556
ขายปลีก 54.00 สตางค์/หน่วยท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.erc.or.th
ถาม เครื่องผลิตไฟฟ้าพลังน้ำที่ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิต สามารถผลิตได้เอง และได้รับรางวัล เมื่อปี 2551 นั้น ไม่ทราบว่าขณะนี้สามารถผลิตออกมาจำหน่ายแล้วหรือยัง ถ้าผลิตออกมาแล้วมีจำหน่ายที่ไหน ติดต่อใครตอบ
1. เครื่องผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก (Micro Hydro Turbine) ของ กฟผ. นั้น ขณะนี้สามารถผลิตและจำหน่ายได้แล้ว โดยการผลิตจะต้องพิจารณาจากปริมาณน้ำ (Flow Rate) ความสูงของระดับน้ำ และเส้นผ่าศูนย์กลางท่อที่จะใช้ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยการผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะไม่มีการผลิตก่อนที่จะมี Order เนื่องจากต้องศึกษาความเหมาะสมของตัวแปรทางเทคนิคต่าง ๆ ณ Site งานของลูกค้า2. เครื่องผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ปัจจุบัน กฟผ. ได้ติดตั้ง และนำเข้าใช้งานให้กับการประปานครหลวง (สถานีสูบจ่ายน้ำลาดพร้าว 3 Unit) และขณะนี้ได้เซ็นสัญญาที่จะติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กในฝั่ง สปป.ลาว3. กฟผ. มีหน่วยงาน คือ ฝ่ายจัดการธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษา ทำหน้าที่ด้านธุรกิจ การตลาดและการขาย (โทรติดต่อ 02-4367420 หน่วยงานกองการขายและบริหารสัญญาในประเทศ) ส่วนหน่วยงานที่ทำการผลิตและติดตั้งคือ เขื่อนศรีนครินทร์