022.jpg

          กฟผ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดทำฐานข้อมูลด้านสังคมเศรษฐกิจ และสุขภาพของประชาชนบ้านคลองประดู่ ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจไปจัดทำฐานข้อมูลประกอบการดำเนินงานก่อนและหลังมีโรงไฟฟ้าเทพา เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ในด้านสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

20161109 P02 01

    วันนี้ (9 พฤศจิกายน 2559) ว่าที่พันตรี อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ ผศ.ดร.ศราวุธ เจ๊ะโส๊ะ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ร่วมชี้แจงชุมชนเทพา เรื่องงานบริการทางวิชาการ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านสังคมเศรษฐกิจและภาวะสุขภาพของประชาชนบ้านคลองประดู่ ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา มีนายวีระชัย ยอดเพชร หัวหน้าโครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา กฟผ. หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมงานกว่า 200 คน ณ เทพาบีช รีสอร์ท อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

20161109 P02 02

    ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการ กฟผ. กล่าวว่า กฟผ. และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำฐานข้อมูลด้านสังคมเศรษฐกิจและภาวะสุขภาพของประชาชน บ้านคลองประดู่ ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปประกอบการดำเนินงานก่อนและหลังมีโรงไฟฟ้าเทพา เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ในด้านสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

20161109 P02 03

    การเก็บข้อมูลครั้งนี้ มีคณะอาจารย์ร่วมลงพื้นที่ทำการวิจัยประกอบด้วย ผศ.ดร.ศราวุธ เจ๊ะโส๊ะ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นหัวหน้าโครงการ ร่วมด้วย ผศ.ดร.อภิรดี แซ่ลิ่ม อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และอาจารย์สนั่น เพ็งเหมือน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นอาจารย์ผู้วิจัย โดยจะเก็บข้อมูลด้านสังคม เศรษฐกิจ และภาวะสุขภาพของประชาชนบ้านคลองประดู่ ไปวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูล ตลอดจนรวบรวมประเด็นปัญหาที่ชุมชนจะได้รับด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งก่อนและหลังมีโรงไฟฟ้าเทพา มีการวิเคราะห์กลุ่มประเด็นปัญหาและศึกษาสาเหตุของปัญหาและจัดทำทะเบียนของประชาชนในพื้นที่บ้านคลองประดู่ หมู่ที่ 4 ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยใช้เวลาดำเนินการศึกษา 90 วัน

    “กฟผ. ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สื่อมวลชน ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนทุกคน ที่มีส่วนร่วมในการจัดทำฐานข้อมูลด้านสังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพของประชาชนบ้านคลองประดู่ ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจไปจัดทำฐานข้อมูลประกอบการดำเนินงานก่อนและหลังมีโรงไฟฟ้าเทพา เพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้รับประโยชน์สูงสุด ทั้งด้านสังคม ชุมชนสิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต” ผู้ช่วยผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวในตอนท้าย

    ผศ.ดร.ศราวุธ เจ๊ะโส๊ะ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี หัวหน้าโครงการ กล่าวว่า การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีวิธีการศึกษา 3 วิธี คือ การศึกษาข้อมูลจากเอกสารรายงาน จากอินเตอร์เน็ต ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศิลปวัฒนธรรม และด้านศาสนา การศึกษาและสำรวจภาคสนาม โดยการลงพื้นที่สัมภาษณ์หัวหน้าหรือผู้แทนครัวเรือน หรือสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีบ้านเรือนอยู่ในหมู่ที่ 4 ตามทะเบียนครัวเรือนขององค์การบริหารส่วนตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ปี 2559 โดยใช้นักวิจัยชุมชน ใช้แบบสอบถาม การสังเกตพฤติกรรม พร้อมจดพิกัดครัวเรือน และภาพกิจกรรม ตลอดจนการศึกษาข้อมูลประเด็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดทำฐานข้อมูล หลังจากนั้นคณะผู้วิจัยจะนำแบบสอบถามมาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบในด้านต่างๆ พร้อมแยกกลุ่มปัญหา ศึกษาสาเหตุของปัญหา ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อจัดฐานข้อมูลต่อไป