015.jpg

20161123-P01-01

          การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ทั่วประเทศ “รวมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9” โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พร้อมชวนคนไทยร่วมสืบสาน “9 พระราชปณิธานงานของพ่อ”

20161123-P01-02

          วันนี้ (22 พฤศจิกายน 2559) นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ). เป็นประธานนำผู้บริหารและพนักงาน กฟผ. ทั่วประเทศ กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ปกเกล้าปกกระหม่อม ให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่พสกนิกรชาวไทย อย่างพร้อมเพรียง โดยจะปฏิบัติตามหน้าที่พลเมือง เคารพกฎหมาย รักษาทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งจะร่วมกันปฏิรูปประเทศ และสนับสนุนให้มีรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยปกครองประเทศด้วยหลักนิติธรรม และธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชนชาวไทย และจะประพฤติปฏิบัติ ตามรอยพระยุคลบาทและศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม น้อมนำพระราชดำรัส ดำเนินตามพระราชกรณียกิจ มาเป็นแนวทางการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบสานพระบรมราชปณิธาน เพื่อความสุขความเจริญและความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป จากนั้นได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และสำรวมจิตยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที ในกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9” ณ ศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ สำนักงานกลาง กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ซี่งเป็นเวลาพร้อมกันกับที่ทำเนียบรัฐบาล

20161123-P01-03

          ทั้งนี้ กฟผ. ได้เตรียมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ตามโครงการ “กฟผ. น้อมสืบสานปณิธานงานของพ่อ ชวนชาวไทยร่วมสานต่อ 9 พระราชปณิธานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เพื่อแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพ ด้านวิศวกรรม ในการพัฒนาแหล่งน้ำ เขื่อน และพลังงาน ที่สร้างประโยชน์สุขให้ประชาชนและสร้างความเจริญให้กับประเทศชาติ โดยที่เขื่อนภูมิพล จะเป็นการจัดนิทรรศการเส้นทางตามรอยพ่อ และการแสดงภาพพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับเขื่อนพระราชาแห่งนี้ ระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2559 สำหรับที่ กฟผ. แม่เมาะ จังหวัดลำปาง จะจัดงาน “9 ที่สุดของหัวใจ” เพื่อถ่ายทอดพระราชกรณียกิจผ่านพลังแห่งภาพและเสียง ระหว่างวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2559 นอกจากนี้ยังมีอีกหลากหลายโครงการ เช่น โครงการ “กล้าคิด กล้าทำ ตามรอยพ่อ” สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน โครงการ “ปกป่า ป้องน้ำ ตามรอยพ่อ” เพื่อรณรงค์อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ กิจกรรม “รัก พ่อ พอเพียง” เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 89 แห่ง ตลอดจนการเตรียมจัดสร้าง “ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาด้านพลังงาน ปลูกป่า ชีววิถี” เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เรื่องพลังงาน การปลูกป่า และโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การรณรงค์ให้ชาวไทยสวมใส่เสื้อผ้าประหยัดพลังงาน “เสื้อเบอร์ 5” การออกหน่วยรับบริจาคโลหิตจากพนักงาน กฟผ. และการก่อสร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อม 9 คำสอน ของพ่อ ณ เขื่อนภูมิพล อีกทั้งที่ผ่านมา กฟผ.ได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือชาวนา ผ่านโครงการ “ข้าวไทย 9 ไกล ยั่งยืน” โดยให้พนักงาน กฟผ. ซื้อข้าวคนละ 9 กิโลกรัม ถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมขอความร่วมมือเรื่องช่องทางการจัดจำหน่าย และการจัดหาเครื่องสีข้าวให้แก่ชาวนา รวมทั้งการปรับปรุงเครื่องสีข้าวชุมชนให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ตลอดจนจัดทำโครงการ “ข้าวชาวนา เบอร์ 5” เพื่อส่งเสริมการผลิตข้าวตามมาตรฐานฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 ซึ่งทั้งหมดนี้ กฟผ. ได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อสานต่อและเผยแพร่พระเกียรติคุณที่ทรงวางรากฐานไว้ให้สืบไป

20161123-P01-04

20161123-P01-05

20161123-P01-06