024.jpg

          9 หน่วยงานของ กฟผ. ได้รับรางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2559 (EIA Monitoring Awards 2016) แสดงถึงความใส่ใจและการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2559 และเข้ารับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

20170303-PRE02-01

          วันนี้ ( 6 มีนาคม 2560) ว่าที่พันตรี อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และผู้บริหาร กฟผ. เข้ารับรางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2559 (EIA Monitoring Awards 2016) จาก พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

          ว่าที่พันตรี อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการ กฟผ. กล่าวว่า ในปี 2559 กฟผ. ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่นประจำปี 2559 (EIA Monitoring Awards 2016) จำนวน 9 โครงการ ประกอบด้วย โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนพระนครใต้ ชุดที่ 3 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง ชุดที่ 5 โรงไฟฟ้าจะนะ (กรณีใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง) เหมืองแร่ลิกไนต์ จังหวัดลำปาง ระบบขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อ สำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ ท่าเทียบเรือขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ และท่าเทียบเรือและอุปกรณ์ขนส่งน้ำมัน สำหรับโรงไฟฟ้าบางปะกง ซึ่งการรับรางวัล EIA Monitoring Awards 2016 ของ กฟผ. ในปี 2559 ทั้ง 9 หน่วยงาน ได้แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2559 ในทุกๆด้าน ทั้งด้านอากาศ เสียง การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ การลดก๊าซเรือนกระจก กิจกรรมด้านสังคมชุมชน ตลอดจนการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง กฟผ. ให้ความสำคัญ ควบคู่กับการผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย ตลอดมาและตลอดไป

          “ กฟผ.ขอยืนยันว่า ได้ให้ความสำคัญกับการผลิตไฟฟ้าควบคู่กับการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมตลอดมาและตลอดไป ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นและไว้วางใจ กฟผ. ว่าเป็นหน่วยงานที่ทำงานเพื่อให้คนไทยทุกคนมีไฟฟ้าใช้อย่างมีความสุข ควบคู่กับการดูแลสังคมและชุมชนให้อยู่ดีมีสุขตลอดไป และขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้ด้วย” ว่าที่พันตรี อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา กล่าวในตอนท้าย