029.jpg

          ตามที่หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก หน้า 3 ฉบับวันพุธที่ 11 เมษายน 2560 นำเสนอจากกรณี กลุ่มกรีนพีซยกตัวอย่างอ้างว่า “กรณีโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะ” สร้างมลพิษทำให้ชาวบ้านอาศัยอยู่ใกล้เคียง ได้รับผลกระทบ และมีชาวบ้านกำลังเรียกร้องให้ กฟผ. มารับผิดชอบ นั้น

          กฟผ. ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้ ศาลปกครองสูงสุดในคดีโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กรณีละเมิดจากการปล่อยมลพิษจากฝุ่นละอองและก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งวินิจฉัยว่า กฟผ. ไม่มีความผิดตามที่ถูกกล่าวหา โดยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นข้อเท็จจริงว่า โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจมีหลายประเภท บางประเภทต้องใช้เวลานานหลายปีในการสูดเอามลภาวะเข้าไปสะสมในร่างกาย จนถึงระดับซึ่งจะมีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ การจะตรวจวินิจฉัยให้ทราบแน่ชัดว่าเป็นโรคจากก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์หรือไม่ จึงต้องใช้เวลาพอสมควรในการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดและต่อเนื่องสม่ำเสมอโดยแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญ และแม้จะตรวจพบว่าเจ็บป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ก็ไม่อาจยืนยันได้ว่าเป็นผลมาจากการกระทำของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ทั้งนี้ ในอดีตที่ผ่านมา มีเพียงบางช่วงเวลาระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2535 ถึงเดือนสิงหาคม 2541 โรงไฟฟ้าแม่เมาะมีปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ศาลจึงให้ กฟผ. ชดใช้สินไหมทดแทนแก่ผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 รวมทั้งภายหลังนี้ กฟผ. ได้ทำการติดตั้งเครื่องกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะจนครบถ้วน และตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2541 เป็นต้นมา ไม่ปรากฏว่ามีปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เกินค่ามาตรฐานแต่อย่างใด

          นอกจากนี้ ตามคำพิพากษายังปรากฏข้อเท็จจริงว่า อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต และคณะ ได้เก็บตัวอย่างและตรวจวัดค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง พบว่าตัวอย่างฝุ่นละอองส่วนใหญ่มาจากการเผาไหม้ก๊าซชีวภาพและรถยนต์ มิได้เกิดจากการปล่อยทิ้งอากาศเสียของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองกับพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศแล้ว ไม่มีความแตกต่างกันจึงไม่มีอันตรายแต่อย่างใด รวมทั้ง กฟผ. ยังได้ติดตั้งเครื่องกำจัดฝุ่นชนิดไฟฟ้าสถิตแรงสูงในทุกโรงไฟฟ้า และมีมาตรการควบคุมฝุ่นละอองเพื่อป้องกันการ ฟุ้งกระจาย อีกด้วย

          ทั้งนี้ กฟผ. ขอขอบคุณท่านที่ได้ติดตามสถานการณ์พลังงานไทยมาโดยตลอด หากท่านมีความประสงค์ที่จะรับทราบข้อมูลในประเด็นใดๆ เพิ่มเติม กฟผ. ยินดีที่จะนำเสนอในโอกาสต่อไป หรือประสงค์จะส่งข้อมูลให้ กฟผ. ตรวจสอบข้อเท็จจริง กฟผ. จะยินดีเป็นอย่างยิ่ง และหวังว่าท่านจะได้พิจารณานำข้อมูลของ กฟผ. ข้างต้นเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบอีกทางหนึ่งด้วย

          ขอแสดงความนับถือ (นายศานิต นิยมาคม) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์การ ทำการแทน ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

อ่าน : ข่าวศาลปกครอง ครั้งที่ 19/2558 "ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาคดีโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง กรณีละเมิดจากการปล่อยมลพิษจากฝุ่นละอองและก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์