สารผู้ว่าการเนื่องในโอกาสวันสถาปนา กฟผ. ครบรอบ 48 ปี

48 ปี แห่งการสร้างสมความเชี่ยวชาญ สู่พลังแห่งการสร้างสรรค์

          48th egat gov kornrasitจากจุดเริ่มต้นของการสถาปนา กฟผ. ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2512 กฟผ. ในฐานะรัฐวิสาหกิจรับผิดชอบดูแลกิจการไฟฟ้าของประเทศ ได้วางแผนและพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าที่มีความมั่นคงในระดับสากล และเครือข่ายระบบส่งไฟฟ้าเชื่อมโยงทั่วประเทศ ช่วยให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถเข้าถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างเพียงพอ โดยมีราคาที่เหมาะสม รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกห้วงเวลา พร้อมกับการพัฒนาระบบส่งเชื่อมโยงพลังงานไฟฟ้าเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานร่วมกันภายในภูมิภาคอาเซียน และยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกของประชาคมโลกที่มีความรับผิดชอบต่อการลดก๊าซเรือนกระจกในการผลิตไฟฟ้า

          ปัจจุบันการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของประเทศกำลังก้าวไปอีกระดับหนึ่ง ที่ไม่เพียงมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและสะอาดเท่านั้น แต่ได้มีการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่ยังมีความเชื่อถือได้ต่ำและไม่เสถียรเข้ามาในระบบมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ กฟผ. ต้องมุ่งพัฒนาระบบไฟฟ้าด้วยการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ และพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงแหล่งพลังงานน้อยใหญ่ที่กระจายอยู่ทั่วไป โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาบริหารจัดการ ควบคุมการผลิต ส่ง และจ่ายพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ หรือที่เรียกว่า “Smart Grid” โดย กฟผ. ได้ดำเนินโครงการนำร่องเชื่อมโยงระบบผลิตไฟฟ้าระหว่างพลังงานแสงอาทิตย์ พลังน้ำ และโครงข่ายระบบจำหน่ายที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขณะเดียวกัน ได้วางแผนพัฒนาพลังงานทางเลือกแบบผสมผสาน หรือ Hybrid ที่จะสร้างความมั่นคงให้แก่ การใช้พลังงานหมุนเวียน พร้อมทั้งดำเนินการวิจัยพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ ที่มุ่งยกระดับประสิทธิภาพ และการนำนวัตกรรมที่เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า ซึ่งรองรับนโยบายพลังงาน 4.0 ของกระทรวงพลังงาน และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาพลังงานของโลกในปัจจุบัน

          ตลอดระยะเวลา 48 ปี ที่ผ่านมา กฟผ. ได้มุ่งมั่นพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศให้มีความมั่นคง มีเสถียรภาพ และเพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าของประชาชน ด้วยการผสมผสานพลังงานที่หลากหลาย เพื่อให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าไม่สร้างภาระต่อประชาชน และตระหนักดีว่าการพึ่งพาตนเองถือเป็นเรื่องสำคัญ จึงได้มุ่งมั่นทำการศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2521 อาทิ พลังงานลมและแสงอาทิตย์ จ.ภูเก็ต พลังงานความร้อนใต้พิภพ จ.เชียงใหม่ พลังงานแสงอาทิตย์ จ.แม่ฮ่องสอน เขื่อนสิรินธร และเขื่อนศรีนครินทร์ รวมถึงพลังน้ำขนาดเล็กตามเขื่อนต่างๆ เพื่อแสวงคำตอบของอนาคตพลังงานไฟฟ้าไทยที่ยั่งยืน

          วันนี้ กฟผ. พร้อมก้าวสู่อนาคตเป็นรัฐวิสาหกิจไทย ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นเลิศ เป็นองค์การที่เชื่อมั่นภาคภูมิใจของชาติ ร่วมสร้างประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของคนไทยและประเทศไทยสืบไป

 

                       egat gov kornrasit signature

                     นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์

          ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย