random-csr-img01.jpg

          เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 กฟผ. เทพา ร่วมกับกลุ่มประมงพื้นบ้านอำเภอเทพา จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูม้าจำนวน 1,000,000 ตัว คืนสู่ธรรมชาติ ประจำปี 2560 ณ บริเวณริมหาด หมู่ที่ 7 บ้านปากน้ำเทพา ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยได้รับความร่วมมือ และสนับสนุนพันธุ์ปูม้า จากศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูบ้านหัวเขา ป.ทรัพย์อนันต์ ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2559 เพื่อส่งเสริมให้พี่น้องประชาชน และเยาวชนของอำเภอเทพารวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงมีส่วนร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูประชากรสัตว์น้ำวัยอ่อน ตลอดจนเพิ่มปริมาณปูม้าให้มีจำนวนมากขึ้น เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงในพื้นที่

20170422 CSR01 01

20170422 CSR01 02

20170422-CSR01-03