กฟผ. ขอเชิดชูเกียรติผู้กระทำความดี

20170428-CSR01-02

          กฟผ. ได้จัดให้มีพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่บุคคลภายนอก ผู้กระทำความดีปี 2560 สำหรับพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่บุคคลภายนอก ซึ่งเป็นผู้ที่สร้างชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์แก่ กฟผ. จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

          1. พระครูสุจิณวรธรรม เจ้าอาวาสวัดนาขุม และเจ้าคณะตำบลท่าช้าง ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ในฐานะเป็นผู้ร่วมขับเคลื่อนโครงการ 5ส. วัดสร้างสุข ร่วมกับชาวบ้าน เสริมสร้างความรู้ให้กับชาวบ้านถึงวัตถุประสงค์การดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของ กฟผ. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรณรงค์ให้ชาวบ้านช่วยดูแลสายส่งไฟฟ้าแรงสูง รวมทั้ง ร่วมขับเคลื่อนโครงการสื่อสารและสร้างเครือข่ายชุมชนที่พึ่งตนเองพื้นที่ใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง

          2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมีส่วนช่วยสร้างภาพลักษณ์และเผยแพร่การดำเนินงานของ กฟผ. ในหลายด้าน อาทิ ดำเนินโครงการจัดการความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ และโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนบ้านคลองเรือ ดำเนินโครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม

          3. นางอริสสรา เครือบุญมา ผู้ใหญ่บ้าน บ้านใหม่นาแขม อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ในฐานะเป็นผู้พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านใหม่นาแขม จนได้รับเลือกเป็นศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอต้นแบบ และเป็นศูนย์เรียนรู้ขนาดใหญ่ที่สุดในอำเภอแม่เมาะ ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ กฟผ. ให้การสนับสนุน ทั้งยังส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง กฟผ. กับชุมชน

มอบเงิน 2 ล้านบาท สนับสนุนโครงการแว่นแก้ว

20170428-CSR01-03

          ผู้ว่าการ กฟผ. ได้มอบเงินสนับสนุนโครงการแว่นแก้วจำนวน 2 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการตลอดปี 2560 โดยโครงการแว่นแก้วเป็นหนึ่งในโครงการรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟผ. ร่วมกับบริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด และโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ออกหน่วยให้บริการตรวจวัดสายตาให้กับผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบปัญหาทางสายตาทั่วประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยปัจจุบันนับเป็นปีที่ 14 และ กฟผ. จะยังคงเดินหน้าสนับสนุนโครงการต่อไป โดยมี แพทย์หญิงสุพัตรา จามรสุวรรณ แพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เป็นผู้รับมอบ