032.jpg

Press Release

          ตามที่คอลัมน์ ณ มุมขวา หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 นำเสนอเกี่ยวกับการจัดเวทีให้ความรู้และรับฟังความคิดเห็น โดยคณะกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจและรับทราบข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม ที่ผ่านมา ซึ่งระบุว่าจำนวนผู้เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นน้อยเกินไป นั้น

          กฟผ. ขอเรียนชี้แจงว่า การจัดรับฟังความคิดเห็น 3 เวที ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ และสงขลา มีผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้ง ภาคประชาชนในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ผู้นำชุมชน ภาคประชาสังคม ผู้แทนจากส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคใต้ เข้าร่วมครบทั้ง 14 จังหวัด จำนวน 3,485 คน ซึ่งในทางระเบียบวิธีวิจัยถือเป็นสัดส่วนที่ยอมรับได้ในการเป็นตัวแทนของประชากรในพื้นที่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) รวมทั้งเป็นผลสรุปที่ได้จากการจัดรับฟังความคิดเห็นที่เป็นไปตามข้อเท็จจริงที่รวบรวมได้จาก 3 เวที

          ทั้งนี้ เวทีรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสาธารณะและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับฟังข้อมูลข้อเท็จจริงในประเด็นต่าง ๆ รวมถึงเป็นเวทีเปิดกว้างให้มีการรับความคิดเห็นของทุกฝ่าย สอดคล้องตามเจตนารมณ์ที่ต้องการทราบความคิดเห็นในภาพรวมของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมและคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของประเทศเป็นสำคัญ

          กฟผ. ขอเรียนข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติมเพื่อให้สังคมได้รับทราบข้อมูลอย่างรอบด้าน หากท่านมีความประสงค์ที่จะรับทราบข้อมูลในประเด็นใด ๆ เพิ่มเติม หรือประสงค์จะส่งข้อมูลให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง กฟผ. จะยินดีเป็นอย่างยิ่ง

          ขอแสดงความนับถือ (นายศานิต นิยมาคม) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์การ ทำการแทน ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

20170523 PRE01 01