015.jpg

         ตามที่ รายการจับตาสถานการณ์ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ออกอากาศเมื่อวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 นำเสนอข่าว “ชาวอำเภอเทพาอ้างทะเลยังมีสัตว์น้ำปริมาณมาก” ซึ่งเนื้อหาข่าวที่นำเสนออาจส่งผลต่อความเข้าใจคลาดเคลื่อนของประชาชน กฟผ. จึงขอชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้

         ประเด็น ชาวบ้าน อ.เทพา จ.สงขลา ซึ่งเป็นชุมชนในพื้นที่การก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน กล่าวว่า ปัจจุบันทะเลในพื้นที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์และมีสัตว์น้ำจำนวนมาก ต่างจากรายงาน EHIA ที่ กฟผ. จ้างบริษัทที่ปรึกษาจัดทำ ว่าทรัพยากรทางทะเลเหลือจำนวนน้อย โดยเฉพาะกุ้งเคยที่ในรายงานระบุว่า แต่ละปีสามารถนำกุ้งเคยมาทำกะปิได้ประมาณ 1 กิโลกรัม แต่ความเป็นจริงสามารถจับกุ้งเคยได้ปีละนับ 1,000 กิโลกรัม นั้น

          กฟผ. ขอเรียนชี้แจงว่า ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา และโครงการท่าเทียบเรือสำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา มิได้มีการระบุแต่อย่างใดว่า กุ้งเคยมีจำนวนน้อย ทำกะปิได้เพียงประมาณ 1 กิโลกรัม ทั้งนี้ จากการสำรวจข้อมูลนิเวศวิทยาทางทะเล ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะ เป็นผู้ดำเนินการศึกษา ได้ดำเนินการระหว่างปี 2557 – 2558 สำรวจและเก็บตัวอย่างครอบคลุม 2 ฤดูกาล คือ ฤดูฝน สำรวจช่วงเดือนธันวาคม 2557 – กุมภาพันธ์ 2558 และฤดูแล้ง สำรวจช่วงเดือนเมษายน 2558 พบว่าในปีที่ทำการศึกษาพบกุ้งเคยจำนวนน้อยมาก จึงได้รายงานข้อมูลที่พบตามข้อเท็จจริง ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ชาวประมงผู้ทำกุ้งเคยในพื้นที่ ซึ่งระบุว่าในช่วงปี พ.ศ. 2557 – 2558 พบกุ้งเคยน้อยมากในพื้นที่ดังกล่าว อีกทั้งยังสอดคล้องกับการให้ข้อมูลของชุมชนในการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ค.2) ว่าในพื้นที่พบกุ้งเคยน้อยมากจำเป็นต้องนำกุ้งเคยจากนอกพื้นที่เข้ามาทำกะปิ รวมทั้งได้มีการสัมภาษณ์ชาวประมงในพื้นที่เพิ่มเติมในส่วนของการทำประมงกุ้งเคย พบว่า ในพื้นที่ดังกล่าวมีกุ้งเคย และมีการทำประมงกุ้งเคย ที่สร้างรายได้สุทธิเฉลี่ย ประมาณ 20,000 – 45,000 บาทต่อปีต่อครัวเรือน

         จากข้อมูลสื่อสาธารณะที่ได้ระบุว่า ในปี พ.ศ. 2559 มีปริมาณกุ้งเคยชุกชุมมาก นั่นแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยที่มีส่วนในการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจำนวนกุ้งเคยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ณ ขณะนั้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลการสำรวจของโครงการเป็นการเก็บข้อมูลเบื้องต้น เพื่อนำมาประเมินผลกระทบของโครงการก่อนการดำเนินโครงการ เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในพื้นที่ และเฝ้าระวังผลกระทบจากการดำเนินโครงการทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินโครงการ ต่อไป

         ทั้งนี้ กฟผ. ขอขอบคุณท่านที่ได้ติดตามสถานการณ์พลังงานไทยมาโดยตลอด หากท่านมีความประสงค์ที่จะรับทราบข้อมูลในประเด็นใดๆ เพิ่มเติม กฟผ. ยินดีที่จะนำเสนอในโอกาสต่อไป หรือประสงค์จะส่งข้อมูลให้ กฟผ. ตรวจสอบข้อเท็จจริง กฟผ. จะยินดีเป็นอย่างยิ่ง และหวังว่าท่านจะได้พิจารณานำข้อมูลของ กฟผ. ข้างต้นเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบอีกทางหนึ่งด้วย

20170526 PRE01

โครงการ ”รักษ์เล-เทพา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ชุมชนเข้มแข็ง” ปล่อยสัตว์น้ำคืนสู่ทะเล