section-head-development-project

โครงการโรงไฟฟ้าหลัก

     กฟผ. ดำเนินการขยายแหล่งผลิตไฟฟ้าหลักตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2558 – 2579 หรือ PDP 2015 เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในอนาคต ปัจจุบัน มีโครงการโรงไฟฟ้าฐานที่ กฟผ. ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างในช่วงปี 2562-2568 ดังนี้

กำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (SCOD*)

โครงการ

สถานที่ตั้ง

(จังหวัด)

เชื้อเพลิง กำลังผลิต
(เมกะวัตต์)
2561

- โรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 4-7  external link

 

ลำปาง

ถ่านหิน

655

2562

- โรงไฟฟ้าบางปะกงทดแทน เครื่องที่ 1-2  external link


- โรงไฟฟ้าพระนครใต้ทดแทน เครื่องที่ 1-5 external link


- โรงไฟฟ้าวังน้อยทดแทน ชุดที่ 1-2 external link


- โรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดกระบี่ external link

 

ฉะเชิงเทรา 

สมุทรปราการ 

พระนครศรีอยุธยา 

กระบี่
ก๊าซธรรมชาติ 

ก๊าซธรรมชาติ 

ก๊าซธรรมชาติ 

ถ่านหิน
1,300

1,350

1,470

800
2564

- โรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดเทพา เครื่องที่ 1 external link

 

สงขลา ถ่านหิน 1,000
2565

- โรงไฟฟ้าทดแทนพระนครใต้ทดแทน ชุดที่ 1-2 external link

 

สมุทรปราการ ก๊าซธรรมชาติ 1,470

* SCOD - Scheduled commercial operation date

 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน >>>