เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ นายธนา พุฒรังษี รองผู้ว่าการระบบส่ง (รวส.) มอบเงินสนับสนุนจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนทีมหุ่นยนต์เตะฟุตบอล SKUBA ในการเตรียมความพร้อมพัฒนา ปรับปรุง และสร้างหุ่นยนต์รุ่นใหม่สำหรับร่วมการแข่งขัน Robocup Japan Open 2013 ณ ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนเมษายน ๒๕๕๖ และ World Robocup 2013 ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ เพื่อป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกเป็นสมัยที่ ๕ โดยมี รองศาสตราจารย์ วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มยุรี เทศผล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลรองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธิ์ ชาญเศรษฐิกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา และทีม SKUBA รับมอบ ณ ห้องประชุม ๓๐๑/๓ อาคาร ท.๑๐๐ สำนักงานกลาง กฟผ.

          นายธนา พุฒรังษี รวส. กล่าวว่า กฟผ. ขอแสดงความยินดีกับทีม SKUBA รวมถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอาจารย์ผู้ควบคุมทีมที่เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขัน และสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศหุ่นยนต์เตะฟุตบอลประเภท RoboCup Soccer รุ่น Small Size Robot League รักษาตำแหน่งแชมป์โลกสมัยที่ ๔ ในการแข่งขัน World Robocup 2012 ซึ่งประเทศไทยนับเป็นชาติแรกที่ประสบความสำเร็จคว้ารางวัลชนะเลิศหุ่นยนต์ระดับโลกได้ติดต่อกันถึง ๔ สมัย สามารถสร้างชื่อเสียง และความภาคภูมิใจให้กับประเทศ

         “การสนับสนุนของ กฟผ. เป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถสร้างหุ่นยนต์รุ่นใหม่เพิ่ม เพื่อเข้าแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นโอกาสที่จะทัดเทียบคู่แข่งระดับนานาชาติ โดยอยากให้ทุกภาคส่วนช่วยกัน ส่งเสริม สนับสนุน ทีมหุ่นยนต์ของไทยให้ไปแข่งขันในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง” รวส. กล่าวในที่สุด

         รองศาสตราจารย์ วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ได้มีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริม และสนับสนุนให้นิสิตของมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อฝึกให้นิสิตได้รับประสบการณ์ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ สำหรับการแข่งขันฟุตบอลหุ่นยนต์ชิงแชมป์โลก หรือ World Robocup Soccer มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยทีม SKUBA ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์จากหลายสาขาวิชา ได้แก่ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รวมตัวกันพัฒนาทีมและได้เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งจัดขึ้นภายในประเทศ และสามารถชนะคู่แข่งจากทีมสถาบันอุดมศึกษาไทย เป็นตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน World Robocup Soccer 2008 ครั้งแรก ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้รับรางวัลเป็นลำดับที่ ๓ ของโลกและในการแข่งขันปีต่อมาทีม SKUBA ได้คว้าตำแหน่งแชมป์โลกการแข่งขัน World Robocup 2009 ณ ประเทศออสเตรีย และเป็นแชมป์โลก ๔ สมัยติดต่อกันในการแข่งขัน World Robocup 2010-2012 ณ ประเทศสิงคโปร์ ตุรกี และเม็กซิโก ตามลำดับ โดยการแข่งขันหุ่นยนต์เตะฟุตบอลขนาดเล็กระดับโลกในปีนี้ทีม SKUBA ตั้งเป้าหมายรักษาแชมป์โลกให้ได้เป็นสมัยที่ ๕ ซึ่งถ้าหากทีม SKUBAได้รับชัยชนะในครั้งนี้ จะได้บันทึกชื่อใน Hall of Fame นับเป็นเกียรติประวัติของประเทศไทย

          “ ขอขอบคุณ กฟผ. ที่ให้การสนับสนุนทีม SKUBA มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยในการศึกษาเรียนรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ในระยะยาว ซึ่งสามารถนำไปสร้างสรรค์ก่อให้เกิดผลงานนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติต่อไปในอนาคต” อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าว

          สำหรับโครงการพัฒนาทีมหุ่นยนต์ Skuba นั้น มุ่งเน้นการพัฒนาหุ่นยนต์ และสร้างกำลังคนเป็นหลัก โดยการสร้างกำลังคนนั้น จะมุ่งไปที่การสร้างความรู้และประสบการณ์ตรงในการแข่งขันระดับโลกโดยอาศัยวิธีการให้นิสิตปฏิบัติจริงโดยให้ออกแบบ ประกอบ และเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มทักษะความรู้ ความคิด วางแผน แก้ไข สร้างสรรค์พัฒนาเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ในงบประมาณที่จำกัดแล้ว ยังเป็นการต่อยอดการวิจัยของมหาวิทยาลัย รวมถึงสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศทางด้านวิชาการในระดับโลก โดยการส่งเสริมการแข่งขันหุ่นยนต์เตะฟุตบอลขนาดเล็กนี้จะมีการแข่งขันชิงแชมป์โลกทุกปี และจะมีมหาวิทยาลัยทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนไทยเกิดความสนใจในการพัฒนาวิศวกรรมหุ่นยนต์ให้ทัดเทียมนานาชาติ